Normes de publicació

 

La SCL publica articles científics i notes de recerca inèdits enquadrats dins de les diferents branques de la lepidopterologia. Les publicacions de la SCL són els butlletins, els volums de treballs i les memòries. El Consell de Redacció és l’encarregat de gestionar les publicacions de la SCL.

Els articles o notes s’han de presentar al Consell de Redacció de la SCL, que decidirà —assistit, si cal, per experts en el tema tractat— si són acceptats i a quina publicació aniran destinats, en funció del contingut, l’extensió i altres circumstàncies. Els treballs han de ser originals, s’han d’haver presentat en exclusiva a la SCL i no podran ser sotmesos a altres revistes fins que el Consell de Redacció no hagi desestimat publicar-los. Una vegada acceptats, els treballs passaran a ser propietat de la SCL, que es reserva els drets d’autor, i no se’n podrà reproduir cap part sense citar-ne la procedència.

Els autors han de respectar els principis i normes que segueixen. En cas contrari se’ls retornarà l’article o nota perquè els hi adeqüin (descarreguéu-vos-les en format pdf).

  • Els treballs es presentaran en suport informàtic (preferentment Word), i es recomana acompanyar-los d’una còpia completa en paper, en fulls DIN-A4, per una sola cara i a doble espai, amb les pàgines numerades.
  • El text podrà estar redactat en qualsevol llengua d’alfabet llatí, preferentment en català per als autors del país. L’extensió dels treballs s’hauria d’ajustar a un màxim de 15 pàgines; per a treballs de més extensió cal consultar prèviament el Consell de Redacció. En tot cas, els textos (tant de l’article com dels resums) hauran d’estar correctament redactats en l’idioma escollit. Es recomana escriure amb precisió, claredat i economia. La redacció del text haurà de ser impersonal i s’evitarà la primera persona.
  • Els autors rebran per correu electrònic una prova d’impremta del seu treball en format PDF per fer-ne la correcció, que retornaran en el termini de 15 dies.
  • Els treballs i la correspondència referent a la redacció es faran arribar a l’adreça postal de la societat: Societat Catalana de Lepidopterologia (Consell de Redacció), Apartat de Correus 35049; 08080 Barcelona; o a l’adreça electrònica: scl.ichn@iec.cat.

Un cop publicat l’article, l’autor o autors en rebran una versió en format pdf.

 


Articles

Els articles constaran dels apartats que a continuació es descriuen (es prega als autors que consultin números anteriors del Butlletí):

Títol. Concís, però suficientment indicador del contingut del treball.

Nom i adreça de l’autor o autors.

«Abstract» i resums. Obligatòriament es presentarà un resum en anglès i un altre en català que no ultra­passin les dues-centes paraules. Els resums que no estiguin redactats en l’idioma del treball aniran precedits del títol en la llengua del resum. De manera optativa es podrà presentar un tercer resum en un altre idioma.

«Key words» (paraules clau). Estaran escrites en anglès (deu com a màxim), de manera que orientin sobre el contingut del treball en ordre d’importància, i deixant en darrer lloc l’àrea geogràfica.

Text. El treball s’estructurarà preferentment de la manera següent: Introducció, Material i mètodes, Re­sultats, Discussió, Conclusions i Agraïments (opcional). Els títols generals de l’article no aniran numerats.

En la redacció del treball s’hauran de tenir presents les normes següents:

  • Els noms científics de rang genèric, específic o subespecífic, i només aquests, aniran en cursiva.
  • Els noms d’autors que se citin en el text o en la bibliografia aniran en rodona.
  • Les dates s’escriuran en la forma següent: dia.MES.any. Per exemple: 17.VIII.1987.
  • Els símbols de mascle i femella seran codificats com a { = ♂ i } = ♀.
  • Les citacions del material estudiat es faran de la manera habitual en les publicacions de la SCL: localitat (co­marca) (UTM, altitud), nombre d’exemplars i sexe de l’espècimen o espècimens, data (recol·lector). En les enume­racions se separaran amb coma les citacions d’una mateixa localitat, i amb punt i coma les de diferents localitats. Per exemple:

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758). Gréixer (Berguedà) (31TDG0582, 1.131 m), 3 {, 1 }, 22.VII.1988 (J. Rius leg.), 4 }, 13.VII.1996 (A. Cervellò leg.); Salardú (Vall d’Aran) (31TCH23, 1.268 m), 2 {, 1 }, 2.VIII.1982 (L. Bosch leg.).

A partir d’aquest model de citació s’admetran modificacions posteriors sempre que no s’alteri l’ordre en la citació; per exemple, evitant repeticions innecessàries de dades geogràfiques o recol·lectors. Tenint en compte aquest supòsit, la citació més elemental seria:

Ourapteryx sambucaria (L.). Gréixer, 22.VII.1988.

  • Tots els noms de tàxon esmentats en el text s’hauran d’ajustar a les normes més recents del Codi Internacional de Nomenclatura Zoològicai aniran seguits del descriptor (nom complet) i de la data de descripció, com a mínim la primera vegada. Posteriorment es podran fer servir les abreviatures dels au­tors reconegudes internacionalment. En les llistes d’espècies es recomana optar per les abreviatures. A més d’això, la nomenclatura usada en les llistes d’espècies n’hauria de seguir una de general, citada convenientment en el text (preferentment: www.faunaeur.org).

 


Referències bibliogràfiques

Cada treball haurà d’anar acompanyat d’una bibliografia, adequada al tema tractat i no supèrflua, que contindrà exclusivament les publicacions citades en el text. La bibliografia s’ha de presentar segons els models següents:

Articles de revista:

Ylla, J., Macià, R. & Bover, F.X. 2000. Nova aportació al coneixement de la distribució dels piràlids del nord-est de Catalunya. Tres noves espècies per a la península Ibèrica (Lepidoptera: Pyralidae). Treb. Soc. Cat. Lep., 15: 49-56.

Llibres o altres publicacions no periòdiques:

Requena, E. 1987. Papallones de la comarca d’Anoia. Noctuidae. Quaderns d’Introducció a la Natura­lesa, 2: 109 pp. Departament de Cultura, M. I. Ajuntament d’Igualada, Igualada.

Tolman, T. & Lewington, R. 2002. Guía de las mariposas de España y Europa. 320 pp. + 104 pls. Lynx Edicions, Bellaterra.

Treballs de contribució en llibres:

Sarto i Monteys, V. 1986. Lepidòpters del Montseny. InEl patrimoni biològic del Montseny (Terradas, J. & Miralles, J. eds). pp. 105-141. Diputació de Barcelona, Barcelona.

 

Els títols de publicacions periòdiques s’abreviaran d’acord amb el World List of Scientific Periodicals. Si no es disposa d’aquesta llista, es poden utilitzar les abreviacions proposades per les mateixes revistes que se citen. Els autors seran responsables de la citació completa i acurada de les referències bibliogràfiques.

 

La llista bibliogràfica d’un treball s’ordenarà alfabèticament, i de manera cronològica per a un mateix autor, afegint-hi les lletres a, b, c… per als treballs del mateix any. En el text, les referències bibliogràfiques s’indicaran en lletra rodona segons la manera usual: «…segons Vallhonrat (1983)…», «…ha estat citada per Vilarrúbia & Gavaldà (1983a)…», «…les prospeccions realitzades (cf. Romañà et al. 1985)…». Quan en el text s’esmenti un autor de qui no es dóna referència bibliogràfica: «…ha estat recollida per J. Bellavista …», «…també a Osona (J. Ylla com. pers.)…».

 


Taules i figures

Aniran acompanyades d’un peu clar i concís. S’intercalaran en el text tan a prop del punt on siguin ressenyades com la composició ho permeti.

 


Taules

Es numeraran 1, 2, 3, etc., i hauran de ser ressenyades en el text.

 


Figures

Les il·lustracions s’hauran de presentar separades del text. Totes les il·lustracions (gràfics, figures o fotografies) entraran amb el nom de figura, es numeraran 1, 2, 3, etc., i hauran de ser ressenyades en el text.

Els autors podran aportar les il·lustracions que creguin necessàries i imprescindibles. El Consell de Redacció decidirà si són admeses i com es reproduiran.

 


Notes breus

S’entendrà per «nota breu» qualsevol text que presenti noves observacions sobre faunística, biologia, ecologia, etologia, etc., de lepidòpters, amb una extensió màxima d’aproximadament tres pàgines del butlletí.

Les notes hauran de constar de títol amb la traducció en anglès, nom i adreça de l’autor o autors, les paraules clau, sense resums, el text —tot seguit i sense apartats— i la bibliografia imprescindible. Quant a la presentació dels originals, haurà de respectar els principis i normes indicats per a les publicacions de la SCL.