Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia

Butlletí núm. 114 [2023]

Distribució i estat de conservació de la muntanyesa de primavera, Erebia epistygne (Hübner, 1824) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)

Andreu Ubach1, Irene Figueroa2, Josep Maria Olmo-Vidal3, Helena Romo4, Jean Ichter5, Adrià Miralles-Núñez3, Jaume Casaponsa6 & Constantí Stefanescu1

 

 

Abstract. The spring ringlet (Erebia epistygne) is an endemic species of mid-mountain areas of the western Mediterranean which has historically been considered a rarity due to low detectability and its very local populations. In this work, its global distribution has been reviewed based on (1) an exhaustive survey of almost all known localities in Catalunya and (2) obtaining databases for the Spanish and French territories. The results show the survival of only 5 populations of the species in the Catalan area and some solitary individuals, which represents a 93 % reduction compared to the original known distribution. The species shows a global regression in all the areas studied, which implies the need to include it at the vulnerable (VU) category at a global scale, in danger (EN) in the Spanish territories and as near threatened (NT) in France. Regarding the Catalan populations, the different factors that have had an impact on the populations are described here, such as afforestation, overgrazing, fragmentation, the management of powerlines and fire, showing how the vulnerability of this species is the result of the combination of many agents of landscape change.

 

Resum. La muntanyesa de primavera (Erebia epistygne) és un endemisme de zones de muntanya mitjana de l’oest de la Mediterrània que històricament s’ha considerat una raresa a causa de la baixa detectabilitat i les seves poblacions molt locals. En aquest treball se n’ha revisat la distribució global a partir de (1) una prospecció exhaustiva de la pràctica totalitat de localitats conegudes a Catalunya i (2) l’obtenció de bases de dades per als territoris espanyol i francès. Els resultats mostren en l’àmbit català la pervivència actual d’únicament 5 poblacions de l’espècie i alguns individus solitaris, cosa que suposa un 93 % de reducció respecte a la distribuci­­­ó coneguda original. L’espècie mostra a nivell global una regressió a totes les zones estudiades, cosa que implica la necessitat de catalogar-la com a vulnerable (VU) en general, en perill (EN) als territoris espanyols i com a quasi amenaçada (NT) a França. Pel que fa a les poblacions catalanes, es descriuen els diferents factors que han pogut impactar sobre les poblacions, tals com l’aforestació, la sobrepastura, la fragmentació, la gestió de línies elèctriques o el foc, cosa que mostra com la vulnerabilitat d’aquesta espècie és fruit de la combinació de molts agents de canvi paisatgístic.

 

Keywords: Erebia epistygne, endangered butterfly, distribution, conservation, IUCN status, Catalonia, Spain, France.

 

Primer registre de Vanessa virginiensis (Drury, 1773) a Catalunya

Tom Jamonneau1, 2, Eric Toro-Delgado3& Roger Vila3

 

Abstract. First record of Vanessa virginiensis (Drury, 1773) in Catalonia. The nymphalid butterfly Vanessa virginiensis (Drury, 1773) is documented for the first time in Catalonia, which represents the easternmost record in the Mediterranean for this species. Photographs of a specimen from Tossa de Mar, Girona, enabled unambiguous identification, distinguishing it from Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), a locally abundant species. Wind backtracking analyses tend to discard a long-distance migration event from America or Macaronesia, and suggest an origin in the Iberian Peninsula. Given current evidence (a single individual, no observation of breeding), we consider V. virginiensis as an accidental species in Catalonia. 

 

Resum. Documentem la presència de la papallona Vanessa virginiensis (Drury, 1773), Nymphalidae, per primera vegada a Catalunya, fet que representa l’observació més oriental de la Mediterrània per a aquesta espècie. Les fotografies d’un exemplar capturat a Tossa de Mar, a la Selva, han permès una identificació inequívoca, diferenciant-la de Vanessa cardui (Linnaeus, 1758), una espècie ben coneguda per la seva abundància. Les anàlisis de les trajectòries dels vents tendeixen a descartar un esdeveniment de dispersió a llarga distància des d’Amèrica o la Macaronèsia, i suggereixen un origen a la península Ibèrica. Ateses les evidències actuals (un sol exemplar, sense observació de cria), es considera V. virginiensis com una espècie errant a Catalunya, tot i que caldrà estar atents a possibles noves observacions.

 

Keywords: Lepidoptera, Nymphalidae, butterflies, biodiversity, species diversity, entomology, new occurrence, dispersal

 

Una còpula interespecífica a la natura entre

Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) i

Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae)

Ramon Macià1, Arcadi Cervelló2, Albert Xaus3, Frederic Palou4& Josep Ylla5

 

Abstract. An interspecific copulation in nature between Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) and Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae). The interspecific copulation, in natural conditions, of a Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) male with an Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775) female is reported. Data on the biological cycle and numerous faunistic observations relating to the mating and captive breeding of these species are provided. Illustrations of the protagonistic specimens are also included.

 

Resum. Es registra una còpula interespecífica a la natura entre un mascle de Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) i una femella d’Epatolmis luctifera (Denis & Schiffermüller, 1775). Es proporcionen dades sobre el cicle biològic i s’inclouen nombroses observacions faunístiques relatives a l’aparellament i la cria en captivitat d’aquestes espècies. Es proporcionen iŀlustracions dels exemplars indicats.

 

Keywords: Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Phragmatobia fuliginosa, Epatolmis luctifera, interspecific mating.

 

 

Resultats de les dissetenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 2-6 de setembre de 2021

Jordi Dantart1

 

 

Abstract. Results of the seventeenth Catalan Moth Nights: 2-6 September 2021. The final results of the seventeenth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN were held on the nights of 2-6 September 2021 and about 60 people took part in the event. In all, 49 localities in 21 different Catalan counties and in Andorra, at an altitudinal range of about 1,500 m, were sampled. In total 5,737 moths were recorded, belonging to 497 species of 30 families.

 

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant la dissetena edició de les Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), esdeveniment que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar del 2 al 6 de setembre de 2021 i hi van participar prop de 60 persones. El mostreig es va fer en 49 localitats, que se situen en 21 comarques de Catalunya i a Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 1.500 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 5.737 exemplars observats de 497 espècies que pertanyen a 30 famílies de lepidòpters.

 

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, 2021, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

 

 

Impacte dels paranys de llum domèstics (o assimilables a domèstics) sobre les poblacions de papallones nocturnes (Lepidoptera: Heterocera)

 

Josep Ylla1 & Ramon Macià2

 

Abstract. Impact of household (or household-like) light traps on populations of nocturnal butterflies (Lepidoptera: Heterocera). A list of 195 species of moths is presented, from the remains of insect captures of very diverse orders, carried out by two domestic actinic light traps, which, in order to protect from mosquitoes, have been permanently connected, during the summer months of the year 2023. It is therefore demonstrated that the widespread installation of these traps, given its strong power of attraction, can have a great negative impact on the populations of heterocerans that live in the vicinity.

 

Resum. Es presenta una llista de 195 espècies de papallones de nit procedents de les restes de captures d’insectes d’ordres molt diversos fetes per dues trampes domèstiques de llum actínica que, amb la finalitat de protegir-se dels mosquits, han estat permanentment connectades durant els mesos d’estiu de l’any 2023. Es demostra, doncs, que la instaŀlació generalitzada d’aquestes trampes, atès el seu fort poder d’atracció, pot tenir un impacte negatiu molt gran sobre les poblacions d’heteròcers que viuen en la proximitat.

 

Key Words: light traps negative impact, species diversity, chorology and phenology.

 

 

Nueva contribución y actualización del catálogo de macroheteróceros del Parque Natural de Els Aiguamolls de l’Empordà (Lepidoptera:

Macroheterocera)

 

Juan J. Guerrero1, Rosa M. Rubio1, Manuel Garre1, J. L. Yela2, Antonio S. Ortiz1

 

Abstract. New contribution and update of the Macroheterocera catalog of Els Aiguamolls de l’Empordà Natural Park (Lepidoptera: Macroheterocera). Within a research project, four sampling sessions were carried out in the years 2020 and 2021 in the surroundings of Els Aiguamolls de l’Empordà Natural Park, resulting in the record of 168 species of Macroheterocera, of which 30 are ci­ted for the first time from the Natural Park, 10 for Alt Empordà and 4 for Comarques Gironines; furthermore, 17 of them represent the second and therefore consolidate their presence in the Park. Likewise, an extensive bibliographic review has been carried out that has led to the preparation of an updated catalogue of the Macroheterocera, with a total of 327 species recorded in Els Aiguamolls de l’Empordà Natural Park to date.

 

Resum. En el marc d’un projecte de recerca, es van realitzar quatre mostrejos els anys 2020 i 2021 a l’entorn del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, donant com a resultat l’estudi de 168 espècies de Macroheterocera, de les quals 30 se citen per primera vegada al Parc Natural, 10 a l’Alt Empordà i 4 a les Comarques Gironines; a més, 17 d’elles suposen la segona citació i per tant reforcen la seva presència al Parc. Així mateix, s’ha dut a terme una àmplia revisió bibliogràfica que ha donat lloc a la confecció d’un catàleg actualitzat dels Macroheterocera presents amb un total de 327 espècies citades al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

 

Key words: Lepidoptera, Macroheterocera, Aiguamolls de l’Empordà, checklist, new records, Comarques Gironines, Catalonia.

 

 

Cleonymia korbi (Staudinger, 1895), nou noctuid per a la fauna catalana (Lepidoptera: Noctuidae, Oncocnemidinae)

 

Josep Ylla1 & Ramon Macià2

 

Abstract. Cleonymia korbi (Staudinger, 1895), a new noctuidae species for the catalan fauna (Lepidoptera, Noctuidae, Oncocnemidinae). The noctuidae Cleonymia korbi (Staudinger, 1895) is reported for the first time in Catalonia.

 

Resum. Es cita per primera vegada a Catalunya el noctuid Cleonymia korbi (Staudinger, 1895).

 

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, Oncocnemidinae. Cleonymia, faunistics, Catalonia.

 

 

Primera citació de la turquesa mediterrània, Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828), a Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)

First record for the Black-eyed Blue, Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828), in Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)

Clara Pladevall1 & Roger Caritg1

 

 

Primera població de la bruna de secà, Hyponephele lupina

(Costa, 1836), descoberta a Catalunya (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)

First population of the Oriental Meadow Brown, Hyponephele

lupina (Costa, 1836), discovered in Catalonia (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)

Joan C. Hinojosa1 & Roger Vila2

 

 

Condica capensis Guenée, 1852, una nova espècie per a

Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae, Condicinae)

Condica capensis Guenée, 1852, a new species for Catalonia

(Lepidoptera: Noctuidae, Condicinae)

Arcadi Cervelló1, Diego Fernández2 & Albert Xaus3

 

 

Nova web amb la recopilació de dades dels microlepidòpters citats a Catalunya (Lepidoptera): https://microlepidoptera.cat

New website with the compilation of data on the microlepidoptera

of Catalonia (Lepidoptera): https://microlepidoptera.cat

Emili Requena¹ & Arcadi Cervelló²

 

Butlletí núm. 113 [2022]

Distribució, ecologia i estatus de conservació de la perlada de la filipèndula, Brenthis hecate (Lepidoptera: Nymphalidae), a Catalunya.
Constantí Stefanescu1, Clàudia Pla-Narbona1, Irene Figueroa2, Pau Colom3 & Andreu Ubach1

1 Grup de Recerca BiBio, Museu de Ciències Naturals de Granollers (c. Francesc Macià, 51, 08402 Granollers)
2 Paisatges Vius, (passeig del Pedró, 10; 08511 l’Esquirol)
3 Global Change Research Group, Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA-CSIC-UIB), (Miquel Marquès, 21; 07190 Esporles, Mallorca).

Abstract. Distribution, ecology and conservation status of the twin-spot fritillary, Brenthis hecate, in Catalonia. The twin-spot fritillary (Brenthis hecate) is a specialist butterfly that depends on Filipendula vulgaris as a food plant. In this work, its distribution in Catalonia is updated and its ecology is explored in more detail based on the monitoring of several populations. This butterfly has been recorded from 33 localities corresponding to 24 squares 10 × 10 km, spread over four different nuclei in the pre-Pyrenees. In 25 % of the squares, records were only obtained from before 2000, which suggests a signi¬ficant recent range contraction has occurred. This possibility is reinforced by the sharp decline that one population monitored by the CBMS has undergone since 2003. Models of population dynamics point to the negative impact of warmer winters and, therefore, to a potential negative effect of climate change on this species. The following measures are proposed to ensure its conservation: (1) the prospection of potential new sites to locate new populations, (2) the expansion of the monitoring network to evaluate the impact of climate and habitat management, (3) the creation of micro-reserves through stewardship agreements and, finally, (4) the establishment of new populations via the translocation of individuals to patches of optimal habitat.

Resum. La perlada de la filipèndula (Brenthis hecate) és una papallona especialista, que utilitza la filipèndula vulgar (Filipendula vulgaris) com a planta nutrícia. En aquest treball s’actualitza el seu mapa de distribució a Catalunya i s’aprofundeix en la seva ecologia a partir del seguiment de diverses poblacions. Aquesta papallona ha estat citada de 33 localitats corresponents a 24 quadrats 10 × 10 km, repartits en quatre nuclis diferenciats a la franja prepirinenca. En un 25 % dels quadrats, les dades són anteriors a l’any 2000, la qual cosa suggereix que podria haver patit una regressió recent important. Aquesta possibilitat sembla reforçada per la forta davallada que ha tingut una població monitoritzada pel CBMS des del 2003. Els models de dinàmica poblacional indiquen un impacte negatiu dels hiverns més càlids, per la qual cosa el canvi climàtic podria estar incidint negativament sobre aquesta espècie. Per ajudar a la seva conservació es proposa: (1) prospectar ambients potencials per localitzar noves poblacions, (2) ampliar la xarxa de seguiment per poder avaluar l’impacte de la gestió de l’hàbitat i del clima, (3) crear microreserves a través d’acords de custòdia i, com a darrera opció, (4) establir noves poblacions a partir de la translocació d’individus en clapes òptimes d’hàbitat.

Key words: Brenthis hecate, vulnerable butterfly, distribution update, status, phenology, population dynamics, conservation, Catalonia.


Noves dades sobre la fauna de microlepidòpters de Catalunya (Lepidoptera: Nepticulidae, Adelidae, Tischeriidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Ypsolophidae, Lyonetiidae, Douglasiidae, Autostichidae, Oecophoridae, Batrachedridae, Momphidae).
Emili Requena & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Laboratori de Natura (passeig Picasso, s/n; 08003 Barcelona; emili.requena@hotmail.com.

Abstract. New data on the microlepidoptera fauna of Catalonia (Lepidoptera: Nepticulidae, Adelidae, Tischeriidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Ypsolophidae, Lyonetiidae, Douglasiidae, Autostichidae, Oecophoridae, Batrachedridae, Momphidae). As a result of the review of the first of the authors collection, 38 new species of microlepidoptera from Catalonia, belonging to 14 different families, are mentioned.

Resum. Fruit de la revisió de la col·lecció del primer dels autors, s’esmenten 38 noves espècies de microlepidòpters de Catalunya, pertanyents a 14 famílies.

Key words. Microlepidoptera, Nepticulidae, Adelidae, Tischeriidae, Psychidae, Tineidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, Ypsolophidae, Lyonetiidae, Douglasiidae, Autostichidae, Oecophoridae, Batrachedridae, Momphidae, Catalonia, faunistics.


Contribució al coneixement de la família Cosmopterigidae Heinemann & Wocke, [1876] a Catalunya (Lepidoptera: Cosmopterigidae)
Emili Requena & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Laboratori de Natura (passeig Picasso, s/n; 08003 Barcelona; emili.requena@hotmail.com.

Abstract. Contribution to the knowledge of the family Cosmopterigidae Heinemann & Wocke, [1876] in Catalonia (Lepidoptera: Cosmopterigidae). All the published data of the Cosmopterigidae Heinemann & Wocke, [1876] family are collected and information is given on the material that has been studied, with a total of 26 taxa, which means an increase in the census for Catalonia of ten new species: Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839), Cosmopterix coryphaea Walsingham, 1908, Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850, Cosmopterix lienigiella Lienig & Zeller, 1846, Coccidiphila gerasimovi Danilevsky, 1950, Eteobalea sumptuosella (Lederer, 1855), Eteobalea albiapicella (Duponchel, [1843]), Isidiella divitella (Constant, 1885), Vulcaniella extremella (Wocke, 1871), Pancalia nodosella (Bruand, [1851]).  

Resum. Es recullen totes les dades que s’han trobat publicades de la família Cosmopterigidae Heinemann & Wocke [1876] i es dona informació del material que s’ha pogut estudiar, amb un total de 26 tàxons, cosa que suposa un increment del cens per a Catalunya de deu espècies noves: Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839), Cosmopterix coryphaea Walsingham, 1908, Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850, Cosmopterix lienigiella Lienig & Zeller, 1846, Coccidiphila gerasimovi Danilevsky, 1950, Eteobalea sumptuosella (Lederer, 1855), Eteobalea albiapicella (Duponchel, [1843]), Isidiella divitella (Constant, 1885), Vulcaniella extremella (Wocke, 1871) i Pancalia nodosella (Bruand, [1851]).

Key Words. Microlepidoptera Cosmopterigidae, Catalonia, Iberian Peninsula, faunístics.


Resultats de les setzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 1-5 d’agost de 2019
Jordi Dantart (c. Josep Tarradellas, 40, 7è 4a; 08029 Barcelona; jdantart@xtec.cat).

Abstract. Results of the sixteenth Catalan Moth Nights: 1-5 August 2019. The final results of the sixteenth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN were held on the nights of 1-5 August 2019 and about 300 people took part in the event. In all, 60 localities in 23 different Catalan counties and in Andorra, at an altitudinal range of about 2.486 m, were sampled. In total 7,641 moths were recorded, belonging to 672 species of 35 families. The Plutellidae Rhigognostis hufnagelii (Z.) and the Tortricidae Grapholita coronillana (Lng & Z.), were recorded for the first time in Catalonia.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant la setzena edició de les Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), esdeveniment que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar de l’1 al 5 d’agost de 2019 i hi van participar prop de 300 persones. El mostreig es va fer en 60 localitats, que se situen en 23 comarques de Catalunya i a Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 2.486 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 7.641 exemplars observats de 672 espècies que pertanyen a 35 famílies de lepidòpters. El plutèlid Rhigognostis hufnagelii (Z.) i el tortrícid Grapholita coronillana (Lng & Z.), es van registrar per primer cop a Catalunya.

Key Words. Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, 2019, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Première observation de Synanthedon theryi (Le Cerf, 1916) en Province de Girona, N-E Catalogne (Lepidoptera: Cossoidea, Sesiidae)

Primera observació de Synanthedon theryi (Le Cerf, 1916) a la província de Girona, Catalunya (Lepidoptera: Cossoidea, Sesiidae)
Maxime Pastore (carrer Puig Esquer, 2; 17780 Garriguella; maximepast@gmail.com).

Key Words. Synanthedon theryi, distribution range, Tamarix sp., Catalonia, Iberian Peninsula.


Observació d’una còpula interespecífica entre la nimfa mediterrània (Limenitis reducta Stgr) i la marroneta de l’alzina (Satyrium esculi Hb.) al Parc de la Serralada de Marina (Lepidoptera: Ropalocera)

Observation of an interspercific mate between Limenitis reducta Stgr and Satyrium esculi Hb. in the Serralada de Marina Park (Lepidoptera: Ropalocera)
Diego Fernández1& Jonatan Lucas2
1Av. Pompeu Fabra, 85, 1r 2a; 08820 El Prat de Llobregat
2Camí de l’Illa, 1; 08105 Sant Fost de Campsentelles

Key words. Limenitis reductaSatyrium esculi, interespecífic mate, Serralada de Marina Natural Park, Catalonia.


Addicions a la fauna de lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera)

Additions to the lepidotera fauna of the Alt Camp county (Lepidoptera)
Joan Segarra Gómez (c. Terrassa, 3 baixos 2a; 08860 Castelldefels; joansen@hotmail.es).

Key words. Lepidoptera, faunistics, Alt Camp, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 112 [2021]

Prospeccions sistemàtiques de dues espècies amenaçades: revisió de la distribució i estat de conservació de Zegris eupheme i Boloria eunomia a Catalunya.
Andreu Ubach & Constantí Stefanescu
Grup de Recerca BiBio, Museu de Ciències Naturals de Granollers, Francesc Macià, 51; 08402 Granollers.

Abstract. Systematic surveys of two endangered species: review of the distribution and conservation status of Zegris eupheme and Boloria eunomia in Catalonia. The adaptation of the IUCN criteria for butterfly fauna in Catalonia has resulted in a list of 46 endangered species, the knowledge of whose biology and distribution is at best uneven. Of these species, the sooty orange tip (Zegris eupheme) and the bog fritillary (Boloria eunomia), two species for which there are only a few historical records in Catalonia, mostly from entomological collections, have been classified as Endangered (EN). In 2021, two large-scale surveys involving a large number of volunteers were organized to update the distribution of these species in Catalonia. The sooty orange tip was only found at one site in the county of Ri¬bera d’Ebre and so now should be considered as Critically Endangered in Catalonia. The possible causes of its serious decline in the region in recent decades are discussed. The conservation status of the bog fritillary, on the other hand, was found to be much better. Its presence was confirmed at the few sites it was already known from and many new populations were found in the counties of Alt Urgell and eastern Pallars Sobirà. Many of these populations maintain a certain interconnectivity, which should ensure the conservation of this species in the short and medium terms.

Resum. L’adaptació dels criteris IUCN per a papallones diürnes a escala regional de Catalunya ha donat com a resultat una llista de 46 espècies amenaçades, amb diferents nivells de coneixement sobre la seva biologia i distribució. Entre aquestes espècies, l’aurora dels guarets (Zegris eupheme) i la donzella de la bistorta (Boloria eunomia), dues papallones amb poques dades històriques en l’àmbit català, la majoria provinents de co?leccions entomològiques, apareixen amb la categoria «en perill» (EN). Durant el 2021 s’han organitzat dues prospeccions durant el pic del seu període de vol per actualitzar i precisar la distribució de totes dues, a partir de metodologies específiques basades en la simultaneïtat de mostrejos fets per diferents equips. L’aurora dels guarets només s’ha trobat en una localitat de la Ribera d’Ebre i avui dia està en estat crític a Catalunya. Es discuteixen les possibles causes de la forta regressió que ha experimentat aquesta espècie en el darrer segle. La donzella de la bistorta, en canvi, està en una situació de conservació millor. S’ha pogut constatar que les escasses poblacions conegudes històricament continuen presents en data d’avui i, d’altra banda, s’han localitzat noves poblacions en força localitats de l’Alt Urgell i est del Pallars Sobirà. Moltes d’aquestes poblacions mantenen una certa connectivitat entre elles, la qual cosa assegura la conservació de l’espècie a curt o mitjà termini.

Key words: Boloria eunomiaZegris eupheme, endangered butterflies, IUCN, distribution update, bistort, habitat loss, fallow fields.


Estructura genètica mitocondrial del murri dels rosers (Spialia rosae) i primeres citacions de l’espècie a Catalunya (Papilionoidea: Hesperiidae).
Joan C. Hinojosa, Juan Carlos Vicente, Juan Hernández-Roldán & Roger Vila.

Abstract. Mitochondrial genetic structure of Spialia rosae and first records of the species in Cata­lonia (Papilionoidea: Hesperiidae). Spialia rosae Hernández-Roldán, Dapporto, Dincă, Vicente & Vila, 2016 is an Iberian endemism found across most of the major mountain ranges and highlands of the Peninsula. However, its exact range is still unknown since it cannot be easily identified due to the morphological similarity to Spialia sertorius, a more widespread species. Despite this, they can be distinguished by the larval host plant and by using DNA data. In this study, we have sequenced the cytochrome c oxidase subunit I (COI) barcode region of several Spialia individuals across Catalonia in order to assess the presence of S. rosae. We additionally included all the available COI sequences and analysed the mitochondrial genetic structure of this species. We show that S. rosae only has three distinct haplotypes separated by one mutation, as well as a low haplotype diversity (Hd) and nucleotide diversity (π). Thus, for this genomic region, it is one of the most homogeneous butterfly species of Europe. DNA-based identification revealed the presence of two populations in Catalonia, one in El Port mountain range and another in the Pre-Pyrenees. These two populations display two distinct haplotypes separated by one mutation, which suggests that they have independent phylogeographic histories and that they are currently not connected. Overall, we encourage to maintain prospection efforts in order to assess its abundance and full distribution, a key step prior to evaluate its conservation status in Catalonia. Finally, we propose the common Catalan name of «murri dels rosers» to refer to this species.

Resum. Spialia rosae Hernández-Roldán, Dapporto, Dincă, Vicente & Vila, 2016 és un endemisme ibèric que es troba a la majoria dels principals sistemes muntanyosos i altiplans de la Península. Tanmateix, la seva distribució exacta encara no es coneix, ja que no es pot identificar fàcilment a causa de les seves semblances morfològiques amb Spialia sertorius, una espècie més estesa. No obstant això, es poden distingir segons la planta nutrícia de les erugues i usant dades d’ADN. En aquest estudi hem seqüenciat la regió del codi de barres genètic del gen citocrom c oxidasa subunitat I (COI) de diversos individus de d’arreu de Catalunya amb l’objectiu d’avaluar la presència de S. rosae. A més, hem inclòs totes les seqüències del COI disponibles i hem analitzat l’estructura genètica mitocondrial de l’espècie. Mostrem que només té tres haplotips diferents separats per una mutació, així com una diversitat d’haplotips (Hd) i una diversitat nucleotídica (π) baixes. En conseqüència, per a aquesta regió genòmica és una de les espècies de papallona més homogènies d’Europa. La identificació per ADN ha revelat la presència de dues poblacions a Catalunya, una al massís del Port i una altra al Prepirineu. Aquestes dues poblacions presenten dos haplotips diferents, separats per una mutació, cosa que suggereix que tenen històries filogeogràfiques independents i que actualment no estan connectades. Amb tot, animem a mantenir els esforços de prospecció per conèixer la seva abundància i distribució completa, un pas clau per avaluar-ne l’estatus de conservació a Catalunya. Finalment, proposem el nom comú català de «murri dels rosers» per referir-se a aquesta espècie.

Key words: Lepidoptera, Papilionoidea, Hesperiidae, Spialia rosae, Mitochondrial genetic structure, first records, Catalonia, Iberian Peninsula.


Noves aportacions sobre els endemismes balears Aplocera vivesi Expósito, 1998 i Coscinia
mariarosae Expósito, 1991 (Lepidoptera: Geometridae i Erebidae)
Josep Planes, Ramon Macià & Josep Ylla.

Abstract. New contributions on the Balearic endemics Aplocera vivesi Expósito, 1998 and Coscinia mariarosae Expósito, 1991 (Lepidoptera: Geometridae and Erebidae). New and unpublished data that expand the knowledge on the biology of Balearic endemisms Aplocera vivesi Expósito, 1998 and Coscinia mariarosae Expósito, 1991, are presented. New information is given about phenology, chorology, abundance and trophic substrate for both species.  

Resum. Es presenten dades inèdites que amplien el coneixement sobre la biologia dels endemismes balears Aplocera vivesi Expósito, 1998 i Coscinia mariarosae Expósito, 1991. S’aporta més informació sobre fenologia, corologia, abundància i dades del substrat tròfic per a totes dues espècies.

Key Words: Coscinia mariarosae, Aplocera vivesi, endemisms, Mallorca, Balearic Islands.


Heteròcers nous o interessants per a les illes Balears (Lepidoptera)
Josep Planes, Ramon Macià & Josep Ylla.

Abstract. New or interesting Heterocera for the Balearic Islands (Lepidoptera). The results of various surveys carried out in recent years in the different Balearic Islands are reported. There are mentioned 49 species, of which 29 have turned out to be new citations for the Islands.

Resum. Es donen a conèixer els resultats de diverses prospeccions fetes els darrers anys a les illes Balears. S’esmenten 49 espècies, 29 de les quals han resultat ser noves citacions per a aquestes illes.

Key Words: Heterocera, lepidoptera, faunistics, Balearic Islands.


Les Zigenes (Fabricius, 1775) ibèriques, algunes formes i races conegudes (Lepidoptera: Zygaenidae, Zygaeninae)
Ramon Macià, Joan Ortiz & Josep Ylla.

Abstract. The Iberian Zygaena Fabricius, 1775, some well-known forms and races (Lepidoptera: Zygaenidae, Zygaeninae). The authors present the inventory of the 22 species of Zygaena that currently live in the Iberian Peninsula. Data are provided on their morphological differentiation and geographical distribution. Mention is also made of the different subspecies, varieties and forms, represented in a total of 95 pictures.

Resum. Els autors presenten l’inventari de les 22 espècies de Zygaena que actualment viuen a la península Ibèrica. S’aporten dades sobre la seva diferenciació morfològica i distribució geogràfica. També s’esmenten diferents subespècies, varietats i formes, representades en un total de 95 fotografies.

Key Words: Zygaenidae, Zygaeninae, Zygaena, Iberian Peninsula.


Resultats de les quinzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 10–14 de maig de 2018
Jordi Dantart.

Abstract. Results of the fifteenth Catalan Moth Nights: 10-14 Mai 2018. The final results of the fifteenth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN were held on the nights of 10-14 Mai 2018 and about one hundred people took part in the event. In all, 54 ­localities in 21 different Catalan counties and in Andorra, at an altitudinal range of about 1,400 m, were sampled. In total, 2,406 moths were recorded, belonging to 333 species of 35 families. Of these species, the Opostegidae Opostega salaciella (Tr.); the Eriocottidae Eriocottis nicolaeella Gbx; the Ypsolophidae Ypsolopha excisella (Led.); the Autostichidae Symmoca uniformella Rbl; the Elachistidae Agonopterix ivinskisi Lvsk.; and the Gelechiidae Isophrictis meridionella (H.-S.), were recorded for the first time in Catalonia.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant la quinzena edició de les Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), esdeveniment que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar del 10 al 14 de maig de 2018 i hi van participar un centenar de persones. El mostreig es va fer en 54 localitats, que se situen en 21 comarques de Catalunya i a Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 1.400 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 2.406 exemplars observats de 333 espècies que pertanyen a 35 famílies de lepidòpters. Entre les espècies censades, l’opostègid Opostega salaciella (Tr.); l’eriocòtid Eriocottis nicolaeella Gbx; l’ipsolòfid Ypsolopha excisella (Led.); l’autostíquid Symmoca uniformella Rbl; l’elaquístid Agonopterix ivinskisi Lvsk.; i el gelèquid Isophrictis meridionella (H.-S.), es citen per primer cop de Catalunya.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Contribució al coneixement dels Lepidòpters d’Alòs de Balaguer (Noguera) (Lepidoptera)
Eduard Guzmán, Josep Martí & Ferran Turmo.

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera of Alòs de Balaguer (Noguera) (Lepidòptera). A preliminary list of the Lepidoptera recorded in the surroundings of the municipality of Alòs de Balaguer (Noguera) is given.

Resum. Es relacionen les espècies de lepidòpters observats a l’entorn del municipi d’Alòs de Balaguer (Noguera), en una primera aproximació al cens de la zona.

Key words: Lepidoptera, Ropalocera, Heterocera, Faunistics, Alòs de Balaguer, Noguera, Catalonia, Iberian Peninsula.


Noves citacions de la moreneta torrentera (Eumedonia eumedon) al Prepirineu català
New records for the geranium argus (Eumedonia eumedon) in the Catalan Pre-Pyrenees

Joan C. Hinojosa & Roger Vila.

Keywords: Eumedonia eumedon, Lycaenidae, new records, Catalonia, Iberian Peninsula.


Addicions a la fauna de lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera)
Additions to the lepidotera fauna of the Alt Camp county(Lepidoptera)

Joan Segarra Gómez.

Key words: Lepidoptera, faunistics, Alt Camp, Catalonia, Iberian Peninsula.


Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767), espècie nova per a la Garrotxa, i noves dades de Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775) per a la comarca
Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767), new for la Garrotxa and new data for Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775) in this county

Eduard Guzmán.

Key words: Meganephria bimaculosaThysanoplusia orichalcea,Noctuidae, Lepidoptera, Faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Actualització de l’estat de la població estudiada els anys 2010 a 2016 de Iolana debilitata (Schultz, 1905) a la Catalunya Central
Update of the status of the population of Iolana debilitata (Schultz, 1905) studied in 2010-2016 in central Catalonia

Josep Planes.

Key words: Iolana debilitata, Lepidoptera, distribution, Catalonia, Iberian Peninsula.


Coleophora paradoxella (Toll, 1961) no és espècie vàlida per a la fauna ibèrica (Lepidoptera: Coleophoridae)
Coleophora paradoxella (Toll, 1961) is not a valid species for the Iberian fauna (Lepidoptera: Coleophoridae)
Arcadi Cervelló.

Key words: Coleophora paradoxella, Coleophoridae, rectification, Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 111 [2020]

Noms en català de les gitanetes (Lepidoptera: Zygaenidae) de Catalunya

José Manuel Sesma1 & Jordi Clavell2

Abstract. Common Catalan names for the Burnets (Lepidoptera: Zygaenidae) of Catalonia. All the components of the genus Zygaena that live in Catalonia are named in Catalan.

Resum. En aquest document es dona nom en català a tots els components del gènere Zygaena que viuen a Catalunya.

Key words: Zygaenidae, burnets, Lepidoptera, common names, Catalonia.Noves dades faunístiques d’interès dels gèneres Agonopterix Hübner, [1825] 1816, i Depressaria Haworth, 1811, per a la península Ibèrica i Balears (Lepidoptera: Depressariidae, Depressariinae)
Josep Ylla1, Emili Requena2 & Ramon Macià2

Abstract. New faunistic data of interest about the genera Agonopterix Hübner, [1825] 1816, and Depressaria Haworth, 1811, in the Iberian peninsula and the Balearic islands (Lepidoptera: Depressariidae, Depressariinae). The authors announce new sightings of 28 species in total from the Depressariidae family (genera Agonopterix and Depressaria) which tells us more of their distribution area in the Iberian peninsula and the Balearic islands. Two of them –Agonopterix conterminella (Zeller, 1839) and Agonopterix putridella (Denis & Schiffermüller, 1775)– are new to the Iberian peninsula, and three –Agonopterix rutana (Fabricius, 1794), Depressaria pseudobadiella Nel, 2011, and Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1865– have been found for the first time in the Balearic islands. Nine new species have been found in Catalonia.

Resum. Els autors donen a conèixer noves citacions d’un total de 28 espècies de la família Depressariidae (gèneres Agonopterix i Depressaria) que amplien el coneixement de la seva àrea de distribució a la península Ibèrica i les Balears. Dues –Agonopterix conterminella (Zeller, 1839) i Agonopterix putridella (Denis & Schiffermüller, 1775)– són noves per a la península Ibèrica, i tres –Agonopterix rutana (Fabricius, 1794), Depressaria pseudobadiella Nel, 2011, i Depressaria discipunctella Herrich-Schäffer, 1865– han estat trobades per primera vegada a les illes Balears. Nou espècies han resultat ser noves per a Catalunya.

Key words: AgonopterixDepressaria, faunistics, Iberian Peninsula.Assaig d’encreuament intersubespecífic entre Ocnogyna zoraida zoraida (Graslin, [1837]) i Ocnogyna zoraida hemigena (Graslin, 1850) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae)

Ramon Macià1 & Josep Ylla2

Abstract. Intersubspecific cross-test between Ocnogyna zoraida zoraida (Graslin, [1837]) and ­Ocnogyna zoraida hemigena (Graslin, 1850) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae). The results of several crossover-combinations between two taxa of the Erebidae Ocnogyna zoraida, specifically O. z. zoraida and O. z. hemigena are presented. The results confirm that they are two allopatric subspecies that maintain sufficient geographical isolation that allows the two phenotypes not to appear mixed within the same population. The article also includes numerous faunal observations related to the ­mating and captive breeding of this species.
           
Resum. Es presenten els resultats de diverses combinacions d’encreuament entre dos tàxons de l’erèbid Ocnogyna zoraida; concretament, O. zoraida zoraida i O. zoraida hemigena. El resultats confirmen que són dues subespècies aŀlopàtriques que mantenen un aïllament geogràfic suficient que permet que els dos fenotips no apareguin barrejats dins d’una mateixa població. L’article inclou nombroses observa­cions faunístiques relatives a l’aparellament i la cria en captivitat d’aquesta espècie.

Key Words: Erebidae, Arctiinae, Ocnogyna zoraida zoraida, O. zoraida hemigena, intersubspecific genetic cross-test.Noves dades sobre la distribució de Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) a la península Ibèrica (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae)
Ramon Macià1 & Josep Ylla2

Abstract. New data regarding the distribution of Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) in the Ibe­rian Peninsula (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae). The updated distribution of the Erebidae Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) in the Iberian Peninsula is presented.

Resum. Es presenta la distribució actualitzada de l’erèbid Nudaria mundana (Linnaeus, 1761) a la península Ibèrica.

Key Words: Nudaria mundana, Arctiinae, distribution,Iberian Peninsula.Contribució al coneixement de la família Epermeniidae Spuler, 1910, a Catalunya i les illes Balears (Lepidoptera: Epermeniidae)
Emili Requena¹ & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio¹  

Abstract. Contribution to knowledge about the family Epermeniidae Spuler, 1910, in Catalunya and the Balearic Islands (Lepidoptera: Epermeniidae). The data from the prospecting carried out of the Epermeniidae Spuler, 1910 family in Catalunya and the Balearic Islands is presented, as the information obtained from the bibliography with a total result of six Catalan and two Balearic species. Their distribution and biology is also revealed.

Resum. Es presenten les dades de les prospeccions fetes de la família Epermeniidae Spuler, 1910, a Catalunya i les illes Balears, així com les informacions obtingudes de la bibliografia, amb un resultat total de sis espècies catalanes i dues de balears. També es dona la seva distribució ibèrica i la biologia coneguda de cada espècie.

Key Words: Epermeniidae, Microlepidoptera, faunistics, Catalonia, Balearic Islands, Iberian Peninsula.Contribució al coneixement dels lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera)
Joan Segarra Gómez

Abstract. Contribution to the knowledge of the butterflies and moths of Alt Camp (Lepidoptera). This work is the third part and an extension to the study of moths in the county of Alt Camp. During the years 2019 and 2020 a study of the lepidoptera in the 10 km squared UTM 31TCF68, in the urbanization Els Ranxos de Bonany, altitude of 765 m, was carried out via mercury light traps. 143 new species were recorded, not mentioned in the two prior studies (Segarra 2018, 2019) with phenological data provided.

Resum. Aquest treball és una tercera part i una ampliació de l’estudi dels lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp. Durant els anys 2019 i 2020, la recerca es va dur a terme en el quadrat UTM 31TCF68, a la urbanització dels Ranxos de Bonany, a una altitud de 765 m, mitjançant paranys de llum de mercuri. Es dona la relació de les 143 espècies no citades en els dos treballs anteriors (Segarra 2018 i 2019), de les quals s’aporten dades fenològiques.

Key words: Ropalocera, Heterocera, Microlepidoptera, fausnistics, Alt Camp, Catalonia, Iberian Peninsula.


Resultats de les catorzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 21–25 de setembre de 2017
Jordi Dantart1

Abstract. Results of the fourteenth Catalan Moth Nights: 21–25 September 2017. The final results of the fourteenth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN were held on the nights of 21–25 September 2017 and about 47 people took part in the event. In all, 53 localities in 23 different Catalan counties and in Andorra, at an altitudinal range of about 1,635 m, were sampled. In total 5,100 moths were recorded, belonging to 398 species of 28 families.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant la catorzena edició de les Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), esdeveniment que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar del 21 al 25 de setembre de 2017 i hi van participar 47 persones. El mostreig es va fer en 53 localitats, que se situen en 23 comarques de Catalunya i a ­Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 1.635 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 5.100 exemplars observats de 398 espècies que pertanyen a 28 famílies de lepidòpters.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.Hyles nicaea 
(von Prunner, 1798) (Lepidoptera: Sphingidae) a la península Ibèrica: un fantasma?

Hyles nicaea (von Prunner, 1798) (Lepidoptera: Sphingidae) in the Iberian Peninsula: a phantom?
Maxime Pastore

Key words: Hyles nicaea, Sphingidae, biogeography, Iberian Peninsula.


Triaxomera fulvimitrella Sodoffsky, 1830, una nova espècie per a la península Ibèrica (Lepidoptera: Tineidae)

Triaxomera fulvimitrella Sodoffsky, 1830, a new species in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Tineidae)
Arcadi Cervelló

Key words: Triaxomera fulvimitrella, Tineidae, Lepidoptera, Iberian Peninsula.


Troballes de diversos heteròcers morts a la neu en glaceres
pirinenques

Findings of several dead heterocera  in the snow on Pyrenean glaciers
Josep Planes Vilà

Key wordsHelicoverpa armigeraLithosia quadra, Migration, glaciers, Pyrenees.


Dichagyris imperator (Bang-Haas, 1912): el noctuid desaparegut durant vint anys. Segona citació per a Catalunya

Second sighting of Dichagyris imperator (Bang-Haas, 1912) in Catalonia (Lepidoptera: Noctuidae)
Eduard Guzmán& Josep Martí2

Key words: Dichagyris imperator, Noctuidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Noves citacions d’Haemerosia renalis (Hübner, 1813) a l’Alt Empordà, Catalunya (Lepidoptera)

New sightings of Haemerosia renalis (Hübner, 1813) in the Alt Empordà, Catalonia
Maxime Pastore1 & Enric Capalleras2

Key wordsHaemerosia renalis, Lepidoptera, distribution range, Alt Empordà, Catalonia.Segona addenda i novetats faunístiques per a Catalunya en el cens d’heteròcers i de microlepidòpters del Solsonès, de la zona del Santuari del Miracle (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera)

Second additions and new species in Catalonia in the catalogue of  Heterocera and Microlepidoptera fauna from the Sanctuary of El Miracle (Solsonès) (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera)
Arcadi Cervelló1, Francesc Vallhonrat2 & Emili Requena2

Key words: Heterocera, Microlepidoptera, Lepidoptera, Faunistics, el Miracle (Solsonès), Catalonia, Iberian Peninsula.Documentació de la coŀlecció de lepidòpters d’Agustí Moliné (1953-2018), aportacions faunístiques interessants per a Catalunya (Lepidoptera)
Ramon Macià1 & Josep Ylla2
1Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Laboratori de Natura. Coŀlecció d’Artròpodes. Passeig Picasso, s/n; 08003 Barcelona
2Principal, 8, Urbanització Serrabonica; 08503 Gurb

Abstract. A catalogue of the collection of Agustí Moliné (1953-2018), with records of faunistical interest for Catalonia (Lepidoptera). The sudden death of Agustí Moliné has led to the transfer of part of his collection, the Zygaenidae to the Museu de Ciències Naturals de Barcelona and the Rhopalocera to the Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. With this donation, the conservation of this collection is guaranteed. At the same time, its undoubted scientific interest has led to the cataloguing of the collection in the present paper. In total,  42 species of Zygaena are mentioned along with 217 species of Rhopalocera, highlighting species with more faunistical interest.

Resum. La mort sobtada d’Agustí Moliné ha comportat la cessió d’una part de la seva coŀlecció; els Zigènids, al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, i els Ropalòcers, a la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Amb aquesta donació queda garantida la conservació d’aquesta coŀlecció, alhora que el seu indubtable interès científic ha estat la causa que se n’hagi portat a terme la documentació. En total s’esmenten 42 espècies de Zigènids i 217 de Ropalòcers, i es destaquen algunes de les espècies amb més interès faunístic.

Key words: Lepidoptera, Agustí Moliné, collection, Zygaena, Ropalocera.

Butlletí núm. 110 [2020]

Índex

Proemi

Articles
Ylla, J., Requena, E. & Macià, R. Nova addenda al Catàleg dels tortrícids de Catalunya (Lepidoptera: Tortricidae). 23

Stefanescu, C., Jubany, J. & Freixas, L. Notes sobre el comportament i els enemics naturals de la nimfa dorment, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758), a Catalunya (Lepidoptera: Nymphalidae).

Dantart, J. Resultats de les tretzenes Nits de les Papallones (CatalanMoth Nights): 2–6 de juny de 2016.

Segarra Gómez, J. Contribució al coneixement dels lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera).

 

Notes breus
Cervelló, A., Requena, E., Vallhonrat, F. & Xaus, A. Addenda i novetats faunístiques per a Catalunya en el cens d’heteròcers i de microlepidòpters del Solsonès, de la zona del Santuari del Miracle (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera). 77
Garre, M., Guerrero, J.J., Rubio, R.M. & Ortiz, A.S. Dos nous microlepidòpters per a Catalunya i noves addicions per al catàleg dels lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Insecta: Lepidoptera). 83
Guzmán, E. Migració de Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) (Sphingidae) a Catalunya
Lockwood, M. Confirmació del cicle biennal en la muntanyesa fistonada, Erebia euryale (Esper, 1805), a Catalunya. 91

Notícia de les activitats de la SCL.
Notícia d’altres activitats.
Butll. Soc. Cat. Lep., 110_2018 ISSN: 1132-7669

Editorial

Commemoració dels 40 anys de la SCL

Aquest any s’escau el 40 aniversari de la fundació de la SCL, que va ser el 18 de novembre de 1978. Calia celebrar-ho de la millor manera possible per a la nostra entitat i també aprofitar l’avinentesa per situar-nos en el moment de continuïtat que estem vivint després de tanta feina feta, per recordar l’esforç i la il·lusió lliurats per tants socis, i, evidentment, per fer un balanç del nostre recorregut en aquests anys passats. Durant el 2018 s’han desenvolupat diverses activitats de commemoració, que es resumeixen tot seguit.

Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 23-30; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Nova addenda al Catàleg dels tortrícids de Catalunya (Lepidoptera: Tortricidae), de Josep Ylla, Emili Requena & Ramon Macià.

Abstract. Update of the catalogue of Catalan Tortricidae (Lepidoptera: Tortricidae). An update of the catalogue of the Catalan species of Tortricidae is presented. The total number of species now reaches 346, three of which, Capua vulgana (Fröhlich, 1828), Cydia semicinctana (Kennel, 1901) and Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851), represent the first records for the Iberian Peninsula.

Resum. Es presenta una nova addenda de nou tàxons al catàleg de les espècies de tortrícids que viuen a Catalunya, tres dels quals, Capua vulgana (Fröhlich, 1828), Cydia semicinctana (Kennel, 1901) i Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851), constitueixen la primera citació per a la fauna ibèrica. Amb aquesta addenda, la xifra total d’espècies puja a 346.

Key words: Capua vulganaCydia semicinctanaDichrorampha gruneriana, Tortricidae, check-list, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 31-43; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Notes sobre el comportament i els enemics naturals de la nimfa dorment, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758), a Catalunya (Lepidoptera: Nymphalidae), de Constantí Stefanescu, Jordi Jubany & Lídia Freixes.

Abstract. Notes on the behaviour and the natural enemies of the Large Tortoiseshell, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) in Catalonia (Lepidoptera: Nymphalidae). This note presents new information on various aspects of the ecology of the Large Tortoiseshell Nymphalis polychloros in Catalonia. Specifically, we provide data on the sites adults select for hibernation and the resourses they feed on, the food plants and the natural enemies during different parts of the life cycle. Along with abandoned buildings, this butterfly regularly uses nest-boxes placed for the Edible Dormouse (Glis glis) in oakwoods and beechwoods. Up to nine different species of trees were found to be used as food plants in our region, the commonest being southern nettle tree (Celtis australis), field elm (Ulmus minor) and wild cherry (Prunus avium). When they leave hibernation, adults often visit the catkins of grey willows (Salix atrocinerea) but are also much attracted to tree sap and aphid honeydew. In summer, they are frequently seen on mature fruit but only rarely on flowers. Both males and females in spring and summer are attracted to damp soil. In all phases of its life cycle, the Large Tortoiseshell is preyed upon by a number of natural enemies. We have detected a parasitoid Hymenoptera (Scelionidae) that attacks the eggs, a number of Tachinidae flies that attack the larvae and the Chalcidae Hymenoptera Pteromalus puparum that parasitises the pupae. In a small sample of pre-pupae, mortality reached 70 % and we detected the ant Aphaenogaster subterranea as one of the predators. Likewise, a hibernating adult in an Edible Dormouse nest-box was preyed upon by a Yellow-necked Mouse (Apodemus flavicollis), a rodent that is regarded as one of the main natural enemies of this and other Nymphalidae that hibernate as adults in Europe.

Resum. En aquesta nota donem a conèixer noves observacions sobre diferents aspectes de l’ecologia de la nimfa dorment, Nymphalis polychloros, a Catalunya. Concretament, aportem dades sobreels llocs que seleccionen els adults per hibernar i els recursos que fan servir per alimentar-se, les plantes nutrícies i els enemics naturals en les diferents fases del cicle de l’espècie. A més de les construccions abandonades, per hibernar, la nimfa dorment utilitza regularment les caixes de cria del liró gris (Glis glis), en rouredes i fagedes. Fins a nou espècies d’arbres diferents s’utilitzen per fer la posta a la nostra regió, i els més habituals són el lledoner (Celtis australis), l’om (Ulmus minor)i el cirerer (Prunus avium). Quan surten de la diapausa, els adults visiten sovint els aments del gatell (Salix atrocinerea), però també són molt atrets pels exsudats de diferents arbres i la melassa de pugó. A l’estiu són més habituals les visites a fruits madurs, mentre que són rares les visites a flors. Tant els mascles com les femelles, a la primavera i a l’estiu, acudeixen a libar la terra humida. Totes les fases del cicle pateixen mortalitat a causa dels enemics naturals. Hem trobat un parasitoide himenòpter Scelionidae que ataca els ous, diferents dípters taquínids que ataquen les larves i l’himenòpter calcídid Pteromalus puparum, que parasita les pupes. En una petita mostra de prepupes vam trobar una mortalitat elevada, de prop del 70 %, i vam poder identificar la formiga Aphaenogaster subterranea entre un dels depredadors. Així mateix, un dels adults hibernant en una caixa de cria de liró gris va ser depredat pel ratolí lleonat (Apodemus flavicollis), considerat el principal enemic natural d’altres nimfàlids que hibernen com a adults al nord d’Europa.

Key words: Nymphalis polychloros, Nymphalinae, Nymphalidae, Lepidoptera, host-plant use, feeding resources, overwintering, natural enemies, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 45-68; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Resultats de les tretzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 2–6 de juny de 2016, de Jordi Dantart.

Abstract. Results of the thirteenth Catalan Moth Nights: 2–6 June 2016. The results of the thirteenth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN were held on the nights of 2–6 June 2016 and a total of 71 people participated. In all, 74 localities in 25 different Catalan counties and in Andorra, at an altitudinal range of around 2,306 m, were sampled. In total, 4,792 moths were observed, belonging to 520 species from 38 families. Of these species, the Lypusidae Agnoea xanthosoma (Rbl) and Anchinia laureolela H-S., the Cosmopterigidae Coccidiphila danilevskyi Snv, the Tortricidae Cnephasia bizensis Réal and the Pyralidae Asalebria pseudoflorella (Schmdt) were recorded for the first time in Catalonia.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant la tretzena edició de les Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), esdeveniment que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar del 2 al 6 de juny de 2016 i hi van participar unes 71 persones. El mostreig es va fer en 74 localitats, que se situen en 25 comarques de Catalunya i a Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 2.306 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 4.792 exemplars observats de 520 espècies que pertanyen a 38 famílies de lepidòpters. De totes les dades recollides destaquen els lipúsids Agnoea xanthosoma (Rbl) i Anchinia laureolela H-S., el cosmopterígid Coccidiphila danilevskyi Snv, el tortrícid Cnephasia bizensis Réal  i el piràlid Asalebria pseudoflorella (Schmdt), que se citen per primer cop de Catalunya.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 69-75; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement dels lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera), Joan Segarra Gómez.

Abstract. Contribution to the knowledge of the butterflies and moths of L’Alt Camp (Lepidoptera). This work consists of a continuation with new species of a previous work (Segarra 2018) on the Macroheterocera of the county of L’Alt Camp. The new species include butterflies and Microheterocera detected in 2017, 2018 and 2019 in Ranxos de Bonany (Querol), a residential area at 765 m a.s.l. (UTM 31TCF68). These finds add a total of 141 species to the full county list.

Resum. Aquest treball és la continuació, i una ampliació amb espècies no citades, d’un d’anterior (Segarra 2018) sobre el coneixement dels macroheteròcers de la comarca de l’Alt Camp. S’amplia el cens amb aportacions de Ropalòcers i Microheteròcers trobats durant els anys 2017, 2018 i 2019 a la mateixa localitat de la urbanització els Ranxos de Bonany (Querol), a 765 m d’altitud (UTM 31TCF68). S’aporten citacions que amplien el cens en 141 espècies més.

Key Words: Ropalocera, Heterocera, Microlepidoptera, faunistics, Alt Camp, Catalonia, Iberian Peninsula.

Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 77-82; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Addenda i novetats faunístiques per a Catalunya en el censd’heteròcers i de microlepidòpters del Solsonès, de la zona del Santuari del Miracle (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera)

Additions with new species for Catalonia to the catalogue of the Heterocera and Microlepidoptera fauna from the Sanctuary of El Miracle (Solsonès) (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera)

Arcadi Cervelló1, Emili Requena2, Francesc Vallhonrat2 & Albert Xaus3

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Faunistics, el Miracle (Solsonès), Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 110:83-90; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Dos nous microlepidòpters per a Catalunya i noves addicions per al catàleg dels lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Insecta: Lepidoptera)

Two new micromoths for Catalonia, and additions to the
checklist of the Lepidoptera of the Alt Pirineu Natural Park (Insecta: Lepidoptera)

Manuel Garre, Juan José Guerrero, Rosa María Rubio & Antonio S. Ortiz.

Key words: Metendothenia atropunctana, Scoparia gallica,Lepidoptera, Alt Pirineu Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 109: 101-103; 31.XII.2018 ISSN: 1132-7669

Confirmació del cicle biennal en la muntanyesa fistonada, Erebia euryale (Esper, 1805), a Catalunya

Confirmation of the biennial cycle of Large Ringlet, Erebia euryale (Esper, 1805), in Catalonia

Michael Lockwood.

Key words: Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae, Large Ringlet, Erebia euryale, biennial cycle, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 109 [2019]

Índex

Articles

Proemi

Aportacions i novetats faunístiques per a Catalunya d’heteròcers i de microlepidòpters del Solsonès, a la zona del santuari del Miracle (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera).
Francesc Vallhonrat, Emili Requena & Arcadi Cervelló.

Genètica i distribució de la bruna de secà, Hyponephele lupina (Costa, 1836), a Catalunya (Lepidoptera: Nymphalidae).
Joan Carles Hinojosa, Xavier Mérit & Roger Vila.

Contribució al coneixement dels macroheteròcers de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera: Macroheterocera).
Joan Segarra Gómez.

Resultats de les dotzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 1–5 d’octubre de 2015.
Jordi Dantart.

Cicle biològic i fenologia de la papallona del boix, Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) a la Garrotxa (Catalunya).
Jordi Artola, Emili Bassols, Sandra Las Heras & Marc Arimany.

Notes breus

Semioscopis strigulana (Fabricius, 1787), nova espècie per a la fauna ibèrica (Lepidoptera: Depressariidae, Depressariinae).
Arcadi Cervelló, Ramon Macià & Josep Ylla.

Resultats de diverses prospeccions al Parc Natural de l’Alt Pirineu i en altres localitats del Pallars Sobirà, especialment a la Vall de Cardós (Lepidoptera).
Eduard Guzmán.

Migració de Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) (Sphingidae) a Catalunya
Eduard Guzmán.

Ampliació del cens dels lepidòpters heteròcers del Parc Natural del Garraf (Lepidoptera: Heterocera).
Arcadi Cervelló.

Coleophora onopordiella Zeller, 1849, una nova espècie per a la península Ibèrica (Lepidoptera: Coleophoridae)
Arcadi Cervelló, Ramon Macià & Josep Ylla.

Lopinga achine (Scopoli, 1763), primera citació per a Catalunya (Lepidoptera: Nymphalidae)
José Manuel Sesma.

Notícia de les activitats de la SCL

Notícia d’altres activitats

Notícia de la Biblioteca

Revisió de publicacions

Notícia necrològica

Informe de Secretaria

Normes de publicació

Butlletí núm. 108 [2017]

Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 7-14; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Actualización y correcciones al Catálogo Sistemático de los Macrolepidópteros del Valle de Arán, Antonio S. Ortiz, Juan José Guerrero, Manuel Garre & Rosa María Rubio.

Abstract. Update and corrections to the systematic catalogue of the Macrolepidoptera of the Aran Valley. The data presented in the publication The Macrolepidoptera of the Aran Valley are updated and corrected, and the number of species in the catalogue increased to 821. Changes include the additions of the Iberian endemism Idaea dromikos Hausmann, 2004, and other interesting species such as Eupithecia abietaria (Goeze, 1781), not known from the Iberian Peninsula until first found in this valley, and Hete­rophysa dumetorum (Heyer, 1834), a rare species in the Aragonese and Catalan Pyrenees.

Resum. Actualizació i correccions al Catàleg Sistemàtic dels Macrolepidòpters de la Vall d’Aran. S’actualitzen i corregeixen les dades presentades en la publicació «Los macrolepidópteros del Valle de Arán», cosa que fa augmentar el nombre d’espècies del catàleg fins a les 821. Entre d’altres, destaca l’endemisme ibèric Idaea dromikos Hausmann, 2004, juntament amb altres espècies interessants, com Eupithecia abietaria (Goeze, 1781), que no es coneixien a la península Ibèrica fins a la seva primera citació en aquest espai natural, i Heterophysa dumetorum (Heyer, 1834), que es considera una espècie rara al Pirineu aragonès i al català.

Resumen. Se actualizan y corrigen los datos presentados en la publicación «Los macrolepidópteros del Valle de Arán», aumentando el número de especies del catálogo hasta las 821. Entre ellas, destaca el endemismo ibérico Idaea dromikos Hausmann, 2004, junto a otras especies interesantes, como Eupithecia abietaria (Goeze, 1781),que no se conocía en la península Ibérica hasta su primera cita en este espacio natural, y Heterophysa dumetorum (Heyer, 1834), que se considera una especie rara conocida del Pirineo aragonés y el catalán.

Key words: Hepialidae, Zygaenidae, Hesperiidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Saturniidae, Geometridae, Erebidae, Noctuidae, Aran Valley.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 15-59; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Novetats faunístiques publicades per la SCL (1976-2016): quaranta anys de recerca lepidopterològica, Francesc Vallhonrat & Arcadi Cervelló.

Abstract. New species published by the SCL (1976–2016): forty years of lepidopterological research. This paper consists of a compilation of all the newly described species and new species for Catalonia, the Iberian Peninsula, the Balearic Islands and Europe that have appeared in SCL publications (and in those of its forerunner, the Lepidopterological Commission of the ICHN) from the beginning of the Society’s activity until 2016.

Resum. En aquest treball es presenta una recopilació de les espècies publicades com a novetats per a les faunes catalana, ibèrica, balear i europea, o d’espècies noves, aparegudes a les publicacions de la SCL (i de la Comissió de Lepidopterologia de la ICHN, que la va precedir) des de l’inici de les seves activitats fins al 2016.

Resumen. Novedades faunísticas publicadas por la SCL (1976-2016): cuarenta años de investigación lepidopterológica. En este trabajo se presenta una recopilación de las especies publicadas como nuevas para las faunas catalana, ibérica, balear y europea, o de especies nuevas, aparecidas en las publicaciones de la SCL (y en la Comissió de Lepidopterologia de la ICHN, que la precedió) desde el inicio de las actividades de la entidad hasta el 2016.

Key words: Societat Catalana de Lepidopterologia (SCL), research, faunistics published.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 61-85; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Resultats de les onzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 17–21 de juliol de 2014, Jordi Dantart.

Abstract. Results of the eleventh Catalan Moth Nights: 17–21 July 2014. The final results of the eleventh Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN were held on the nights of 17–21 July 2014 and 58 people took part in the event. In all, 62 localities in Andorra and in 14 different Catalan counties, at an altitudinal range of about 2,300 m, were sampled. In total 7,443 moths were recorded belonging to 665 species of 37 families. Of these species, the Oecophoridae Denisia similella (Hb.), was recorded for the first time in the Iberian Peninsula, while the Gracillaridae Parornix anglicella (Stt.) and the Cosmopterigidae Sorhagenia lophyrella (Dgl.) where recorded for the first time in Catalonia.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant l’onzena edició de les Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), esdeveniment que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar del 17 al 21 de juliol de 2014 i hi van col·laborar uns 58 participants. El mostreig es va fer en 62 localitats, que se situen en 14 comarques de Catalunya i a Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 2.300 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 7.443 exemplars observats, de 665 espècies i que pertanyen a 37 famílies de lepidòpters. L’ecofòrid Denisia similella (Hb.), se cita per primer cop de la península Ibèrica, i el gracil·làrid Parornix anglicella (Stt.) i el cosmopterígid Sorhagenia lophyrella (Dgl.), serien novetats per a la fauna de Catalunya.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 87-107; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Catàleg actualitzat de la família Pterophoridae Latreille, [1802] a Catalunya, amb deu noves espècies (Lepidoptera: Pterophoridae), Emili Requena & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio.

Abstract. Updated catalogue of the Pterophoridae Latreille, [1802] from Catalona, including 10 new species (Lepidoptera: Pterophoridae). This review of the species of the family Pterophoridae Latreille, [1802] from Catalonia includes a total of 48 species, of which 10 are new for Catalonia and two for the Iberian Peninsula. The female genitalia of the subfamily Agdistinae are illustrated.

Resum. Es presenta un estudi de les espècies de la família Pterophoridae Latreille, [1802] de Catalunya amb un total de quaranta-vuit, deu de les quals són noves per a la fauna catalana i dues per a la península Ibèrica. Es representen les genitàlies femenines de la subfamília Agdistinae.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 109-120; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement de la fauna lepidopterològica del Parc de la Serralada de Marina (Lepidoptera), Diego Fernández.

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera of the Serralada de Marina Park (Lepidoptera). The results of a preliminary inventory of the Lepidoptera of the Serralada de Marina Park comissioned by the Park in 2016 are presented. In all, 279 species belonging to 25 families were recorded. A number of biogeographically interesting species such as Lithosia quadra and Spatalia argentina were detected; the butterflies Spialia sertorius, Pyrgus malvoidesPyrgus armoricanusCallophrys avisPolyommatus escheri and Hipparchia hermione, and the Box-tree Moth, Cydalima perspecta­lis, were also recorded. One of the aims of the study was to confirm past records of the Lycaenidae Iolana debilitata and the Arctidae Artimelia latreillei; however, no observations of either were made.

Resum. Es presenten els resultats de l’estudi de la fauna lepidopterològica dut a terme al Parc de la Serralada de Marina, per encàrrec de la direcció del parc, durant tot l’any 2016, amb l’objectiu de fer un inventari preliminar. El cens d’espècies registrades puja a 279, pertanyents a 25 famílies de lepidòpters. S’han trobat espècies amb un cert interès biogeogràfic, com Lithosia quadra i Spatalia argentina, i novetats per al parc com els ropalòcers Spialia sertorius, Pyrgus malvoidesPyrgus armoricanusCallophrys avisPolyommatus escheri i Hipparchia hermione, així com el piràlid Cydalima perspectalis, espècie invasora plaga del boix. Un dels objectius de l’estudi era confirmar la presència del licènid Iolana debilitata i de l’àrctid Artimelia latreillei, dues espècies citades del parc fa temps. A hores d’ara, les recerques han resultat infructuoses.

Key words: Lepidoptera, checklist, Serralada de Marina Park, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 121-128; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Addicions al catàleg dels gelèquids de Catalunya i les illes Balears (Lepidoptera: Gelechiidae), Emili Requena & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio.

Abstract. Additions to the catalogue of the Gelechiidae of Catalonia and the Balearic Islands (LepidopteraGelechiidae). Records of 16 new species of Gelechiidae for Catalonia and the Balearic Islands, of which one, Eulamprotes parahelotella Nel, 1995, is new for the Iberian Peninsula, are presented. As well, 19 further species recorded by other studies and three corrected records are given. These species can be added to the previously known members of this family (Requena 2009) to give a total of 200 species.

Resum. Es presenten setze noves espècies de Gelechiidae per a Catalunya i les illes Balears, una de les quals, Eulamprotes parahelotella Nel, 1995, és nova per a la península Ibèrica, a més de dinou espècies citades en altres treballs, i la correcció de tres espècies. Totes aquestes dades s’afegeixen a la llista d’aquesta família (Requena 2009) i donen un total de dues-centes espècies.

Key words: Gelechiidae, Microlepidoptera, Lepidoptera, Catalonia, Balearic Islands, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 129-132; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Noves addicions per al catàleg dels lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (2016-2017) (Lepidoptera: Macroheterocera).

Additions to the checklist of the Lepidoptera of the Alt Pirineu Natural Park (2016–2017) (Lepidoptera: Macroheterocera), Manuel Garre, Juan José Guerrero, Rosa María Rubio & Antonio S. Ortiz.

Key words: Lepidoptera, Alt Pirineu Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 133-136; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Un cas d’infestació per Tineola bisselliella (Hummel, 1823) (Lepidoptera: Tineidae) en un edifici de Barcelona.

An infestation by Common Clothes Moth, Tineola bisselliella (Hummel, 1823) (Lepidoptera: Tineidae), in a building in Barcelona, Jordi Dantart.

Key words: Tineola bisselliella, Tineidae, Lepidoptera, pest species, Barcelona, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 137-140; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Sobre la presència de Valeria oleagina ([Denis & Schiffermüller], 1775) a la península Ibèrica (Lepidoptera: Noctuidae, Amphipyrinae, Psaphidini)

Details of the presence of Valeria oleagina ([Denis & Schiffermüller], 1775) in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Noctuidae,
Amphipyrinae, Psaphidini)
, Arcadi Cervelló, Ramon Macià & Josep Ylla.

Key words: Valeria oleagina, Noctuidea, Amphipyrinae, Psaphidini, Lepidoptera, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 141-142; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Un ginandromorf bilateral de Setina flavicans pseudoirrorella de Freina & Witt, 1985 (Lepidoptera: Noctuoidea, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini)

A bilateral gynandromorph of Setina flavicans pseudoirrorella de Freina & Witt, 1985 (Lepidoptera: Noctuoidea, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini), Ramon Macià & Josep Ylla.

Key words: Setina flavicans pseudoirrorella, Noctuoidea, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini, Lepidoptera, gynandromorph,Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 143-145; 18.XII.2017 ISSN: 1132-7669

Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2016

The SCL’s contribution to the BioBlitz BCN-2016, Andreu Ubach & Elisenda Olivella.

Key words: Lepidoptera, checklist, BioBlitz, Barcelona, Catalonia.

Butlletí núm. 107 [2015]

Índex

Articles

First record of Euchloe tagis (Hübner,1804) in the province of Tarragona (Catalonia) based on morphology and DNA data (Lepidoptera: Pieridae).
Vlad Dinca, Gerard Talavera, & Roger Vila.

Contribució al coneixement i cens preliminar dels lepidòpters heteròcers de la zona de Vidrà (Osona).
Arcadi Cervelló, Josep Martí & Albert Xaus.

Distribució i biologia de la blaveta de l’espantallops, Iolana debilitata (Schultz, 1905), a la Catalunya central (Lepidoptera: Lycaenidae).
Josep Planes

Tercera aportació al coneixement de la distribució dels piràlids a les comarques d’Osona, el Moianès, el Ripollès i la Baixa Cerdanya (Lepidoptera: Pyralidae & Crambidae).
Josep Ylla & Ramon Macià

Resultats de les desenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 11–15 de juliol de 2013.
Jordi Dantart

Contribució al coneixement del gènere Scythris Hübner, [1825], a Catalunya (Lepidoptera: Scythrididae).
Emili Requena & Josep Joaquim Pérez De-Gregorio.

Aportació al coneixement dels heteròcers de la Cerdanya. Un inventari fotogràfic dels lepidòpters nocturns observats a Mosoll (Lepidoptera: Heterocera).
Anna Ribera & Jordi Dantart

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (V)
Jordi Dantart & Francesc Vallhonrat.

Notes breus

Jordanita (Roccia) budensis (Speyer & Speyer, 1858), nova espècie per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Zygaenidae).
Manuel Garre, Rosa María Rubio, Juan José Guerrero & Antonio S. Ortiz.

Noves dades sobre l’expansió del piràlid exòtic Cydalima perspectalis (Walker, 1859) a Catalunya (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae, Spilomelinae).
Diego Fernández.

La sorprenent diversitat de papallones dels Comalats (sud de l’altiplà de la Segarra) (Lepidoptera).
Joan Carles Hinojosa.

Descobriment de la blaveta de l’espantallops, Iolana debilitata (Schultz, 1905), a la Segarra i noves citacions per a la Conca de Barberà (Lepidoptera: Lycaenidae).
Joan Carles Hinojosa.

Titanio ledereri (Staudinger, 1870), un nou microlepidòpter per a la fauna ibèrica (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae).
Jordi Dantart.

Presence of the invasive Cydalima perspectalis (Walker, 1859) in the province of Barcelona (Lepidoptera: Crambidae).
Dincă, V., Viader, S. & Vila, R.

Primeres citacions de coure violeta, Lycaena helle (Dennis & Schiffermüller, 1775), a Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae).
Andreu Ubach & Eric Sylvestre

Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2015.
Andreu Ubach.

Butlletí núm. 106 [2015]

Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 106_Any 2015_ISSN: 1132-7669

Índex

Articles

Deu anys de recerca dels heteròcers de la zona de Portocristo (Manacor, Mallorca). Arcadi Cervelló& Geza Zsolt.

Platyptilia nemoralis (Zeller, 1841), nou Pterophoridae per a Catalunya (Lepidòptera: Pterophoridae). Arcadi Cervelló

Apunts biogràfics sobe el Dr. Werner Marten, naturalista i explorador, un dels darrers exponents d’una manera de fer ciència. Cristòfol Jordà Sanuy.

Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) i Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758), dues espècies noves per a la Garrotxa, i noves citacions de Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1789). Eduard Guzmán.

Eilema predotae (Schawerda, 1927) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae), espècie nova per a Catalunya, i altres citacions de les comarques de ponent. Eduard Guzmán.

Invasió dels boscos de la Garrotxa per la plaga de Cydalima pers-pectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae). Eduard Guzmán.

Resultats de les novenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 14–18 de juny de 2012. Jordi Dantart.

Participació de la SCL a la BioBlitz BCN-2014. Jordi Dantart.

Contribució al coneixement dels lepidòptersdel Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera) (IV). Jordi Dantart.

Depressaria ululana Rössler, 1866, nova espècie per a l’Espanya peninsular (Lepidoptera: Drepressariidae). Josep Ylla & Ramon Macià.

Addicions i rectifcacions al Catàleg dels tortrícids de Catalunya, amb quatre noves espècies per a la península Ibèrica (Lepidoptera: Tortricidae). Josep Ylla, Emili Requena & Ramon Macià.

Confirmació de la presència a Catalunya d’Heliothea discoidaria Boisduval, 1840 (Lepidoptera: Geometridae)* Manuel Garre, Juan José Guerrero, Rosa María Rubio & Antonio S. Ortiz.

Noves dades sobre la distribució de la formiguera petita, Maculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775), a Catalunya(Lepidoptera: Lycaenidae). Michael Lockwood, Jordi Artola & Elisabeth Cobo.

Sobre la validesa específica de Coscinia mariarosae Expósito, 1991, i la seva diferenciació amb Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae). Ramon Macià, Josep Planes & Josep Ylla.

Butlletí núm. 105 [2014]

 

Articles

Butlletí núm. 104 [2013]

Articles

Notes breus

Butlletí núm. 103 [2012]
Butlletí núm. 102 [2011]

Els Crambinae del delta de l’Ebre (Lepidoptera: Crambidae)

Butlletí núm. 101 [2010]

Notes breus

Butlletí núm. 100 [2n semestre del 2007]

Notes breus

Butlletí núm. 99 [1r semestre del 2007]

Notes breus

Butlletí núm. 98 [2n semestre del 2006]
Butlletí núm. 97 [1r semestre del 2006]
Butlletí núm. 94 [2n semestre del 2004]
Butlletí núm. 92 [2n semestre del 2003]

Articles

Notes breus

Butlletí núm. 90 [2n semestre del 2002]

Índex
Articles
Dantart, J. & Vallhonrat. F. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural dels Ports (Lepidoptera). 5

Requena, E. Tineidae nous per a la comarca de l’Anoia i la Península Ibèrica (Lepidoptera: Tineidae). 15

Dantart, J. Erugues d’Inachis io (Lepidoptera: Nymphalidae, Nymphalinae) depredades per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae). 21

Vila, R, Viader, S. & Jubany, J. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) i L. reali (Reissinger, 1989): dues espècies «bessones» a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Pieridae). 25

Notes breus

Cervelló, A & Xaus, A. Nova citació d’Orgyia dubia splendida Rambur, 1842, a Catalunya (Lepidoptera: Lymantriidae. 49

Macià, R. & Ylla, J. Noves dades sobre la distribució de l’àrctid Eilema interpositella (Strand, 1920) a la Península Ibèrica (Lepidoptera: Arctiidae. 51

Pérez De-Gregorio, J.J. Thumatha senex (Hübner, 1808) Arctiidae, Lithosiinae nou per a la fauna catalana. 53

Pérez De-Gregorio, J.J. Apamea alpigena (Boisduval, 1837) Noctuidae nou per a la fauna catalana, i altres citacions dels Ports de Tortosa (Lepidoptera). 55

Pérez De-Gregorio, J.J. Una nova localitat catalana d’Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848) (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae) i altres citacions de Bellprat (Anoia). 57

Ylla, J. & Macià, R. Eublemma cochylioides (Guenée, 1852), nou noctúid per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae). 59

Articles
Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 5-14; 15.IV.2003      ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural dels Ports (Lepidoptera)
Societat Catalana de Lepidopterologia
Recopilació: Jordi Dantart & Francesc Vallhonrat

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Ports Natural Park, Catalonia (Lepidoptera). 180 species of lepidoptera were recorded from the Ports Natural Park during the 2002 annual fieldtrip of the Societat Catalana de Lepidopterologia, made on June 28-30, and in a previous visit to this area on May 24. In this paper the results of these excursions are reported.

Resum. La trobada col·lectiva de la Societat Catalana de Lepidopterologia de l’any 2002 es va fer al Parc Natural dels Ports, els dies 28-30 de juny. En aquest informe es donen a conèixer els resultats del cens de lepidòpters fet durant aquests dies i en una visita prèvia el dia 24 de maig. En total es citen 180 espècies.

Key words: Lepidoptera, faunistics, Parc Natural dels Ports, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 15-19; 15.IV.2003     ISSN: 1132-7669 

Tineidae nous per a la comarca de l’Anoia i la Península Ibèrica (Lepidoptera: Tineidae)
Emili Requena

Abstract. New Tineidae from Anoia (Catalonia, NE Spain) and the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Tineidae). Data on nine species of Tineidae not previously recorded from Anoia (Catalonia) are presented. Two of these species are also recorded for the first time in the Iberian Peninsula.

Resum. Es citen nou espècies de Tineidae que resulten noves per a la fauna de la comarca de l’Anoia, dues de les quals també es citen per primer cop de la Península Ibèrica.

Key words: Tineidae, Microlepidoptera, faunistics, Anoia, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 21-23; 15.IV.2003 ISSN: 1132-7669

Erugues d’Inachis io (Lepidoptera: Nymphalidae, Nymphalinae) depredades per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae)
Jordi Dantart

Abstract. Caterpillars of Inachis io (Lepidoptera: Nymphalidae) preyed upon by Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae). A new observation of predation by stinkbugs upon lepidopteran larvae is reported. In particular, three adults of Picromerus bidens were observed preying upon gregarious caterpillars of Inachis io when moulting from third to fourth instar. The behaviour observed in the stinkbugs agrees with that described in the literature in similar cases.

Resum. Es dóna a conèixer una nova observació de predació d’erugues de lepidòpters per xinxes zoòfagues. En particular, tres individus de Picromerus bidens van ser observats predant sobre erugues gregàries d’Inachis io en procés de mudar de tercer a quart estadi. El comportament observat en aquestes xinxes és coincident amb el que es descriu en altres casos semblants documentats en la bibliografia.

Key wordsPicromerus bidens, Pentatomidae, Heteroptera, Inachis io, Nymphalidae, Lepidoptera, predation, Andorra.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 25-47; làms. 2 i 3; 15.IV.2003 ISSN: 1132-7669

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) i L. reali (Reissinger, 1989): dues espècies «bessones» a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Pieridae) 
Roger Vila, Santi Viader & Jordi Jubany

Abstract. Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) and L. reali (Reissinger, 1989): two sibling species in Catalonia and Andorra (Lepidoptera: Pieridae). The current state of knowledge about Leptidea sinapis sensu stricto and L. reali is described, including the reliable citations in the literature for the Iberian Peninsula. The results of the genitalic determination of 392 specimens collected in Catalonia and Andorra, 78 of them L. reali, are also described. The present data allow an incipient insight in the distribution, phenology and ecological preferences for these species in the Catalan and Andorran region. A detailed description of the determination method for the two Catalan species of Leptidea is included.

Resum. Es dóna compte de l’estat actual de coneixements respecte a Leptidea sinapis sensu stricto L. reali, incloent-hi la recopilació de citacions fiables en la bibliografia per a la Península Ibèrica. També es descriu el resultat de la determinació a través de l’examen genitàlic de 392 exemplars recol·lectats en el territori català i andorrà, 78 dels quals corresponents a L. reali. Les dades actuals permeten tot just començar a perfilar la distribució, la fenologia i les preferències ecològiques d’aquestes espècies a Catalunya i Andorra. S’inclou una descripció detallada de com abordar la determinació de les dues espècies catalanes de Leptidea.

Key wordsLeptidea sinapisLeptidea reali, Dismorphiinae, Pieridae, Rhopalocera, Lepidoptera, distribution, phenology, status, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Notes breus


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 49-50; 15.IV.2003   ISSN: 1132-7669

Nova citació d’Orgyia dubia splendida Rambur, 1842, a Catalunya (Lepidoptera: Lymantriidae) 

New record of Orgyia dubia splendida Rambur, 1842, in Catalonia (Lepidoptera: Lymantriidae) 
Arcadi Cervelló & Albert Xaus

Key wordsOrgyia dubia splendida, Lymantriidae, Faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 51-52; 15.IV.2003 ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre la distribució de l’àrctid Eilema interpositella (Strand, 1920) a la Península Ibèrica (Lepidoptera: Arctiidae) 

New data on the distribution in the Iberian Peninsula of Eilema interpositella (Strand, 1920) (Lepidoptera: Arctiidae)
Ramon Macià & Josep Ylla

Key wordsEilema interpositella, Arctiidae, Lepidoptera, faunistics, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 53-54, làm.1, fig. 1; 15.IV.2003 ISSN: 1132-7669

Thumatha senex (Hübner, 1808) Arctiidae, Lithosiinae nou per a la fauna catalana 

Thumatha senex (Hübner, 1808) new species from the Catalonia fauna (Lepidoptera: Arctiidae)
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

Key wordsThumatha senex, Arctiidae, Lithosiinae, faunistics, Catalonia.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 55-56, làm. 1, fig. 2; 15.IV.2003        ISSN: 1132-7669 

Apamea alpigena (Boisduval, 1837) Noctuidae nou per a la fauna catalana, i altres citacions dels Ports de Tortosa (Lepidoptera) 

Apamea alpigena (Boisduval, 1837), new species from the Catalonian fauna, and other records from Ports de Tortosa (Lepidoptera: Noctuidae)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

Key wordsApamea alpigena, Noctuidae, faunistics, Catalonia (Ports de Tortosa), Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 89: 57-58; 30.XI.2002  ISSN: 1132-7669 

Una nova localitat catalana d’Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848) (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae) i altres citacions de Bellprat (Anoia) 

New locality of Eurrhypis guttulalis (Herrich-Schäffer, 1848) in Catalonia (Lepidoptera: Crambidae, Odontiinae) and others records from Bellprat (Anoia)

Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

Key wordsEurrhypis guttulalis, Crambidae, Odontiinae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 90: 59-60, làm. 4, fig 1; 15.IV.2003  ISSN: 1132-7669

Eublemma cochylioides (Guenée, 1852), nou noctúid per a la fauna de Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae)Eublemma cochylioides (Guenée, 1852), new species to the Catalonian fauna (Lepidoptera: Noctuidae)

Josep Ylla i Ramon Macià

Key words: Eublemma cochylioides, Noctuidae, Lepidoptera, faunistics, Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 89 [1r semestre del 2002]

Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 89_1r semestre del 2002_ISSN: 1132-7669

Índex

Articles

King, G.E. Contribución al conocimiento de la fenología, plantas huésped y parasitoides de Bazaria ruscinonella (Ragonot, 1888) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) sobre suelos de yeso en Madrid y Zaragoza.

Notes breus

Cervelló, A., Dantart, J. & Xaus, A. Noves localitzacions de Streblote panda Hübner, [1820] (Lepidoptera: Lasiocampidae) a Catalunya i actualització de la seva distribució a la Península Ibèric.

Cervelló, A. Noves dades sobre la distribució de Paranthrene tabaniformis tabaniformis (Rottemburg, 1775), Bembecia psoraleae (Bartsch & Bettag, 1997) i Synanthedon loranthi (Králícek, 1996) a Catalunya (Lepidoptera: Sesiidae).

King, G.E. Myinodes interpunctaria atlantica (Hausmann, 1994) (Geometridae: Desmobathrinae), un geométrido muy poco citado en la Península Ibérica.

King, G.E. Datos inéditos sobre la biología y las plantas huésped de Stemmatophora combustalis (Fisher von Röslerstamm, [1842]) y Tegostoma comparalis (Hübner, 1796) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyralinae, Pyraustinae).

Notícia de les activitats de la SCL.

Notícia d’altres activitats.

Secció dels internautes.

Notícia de la biblioteca.

Revisió de publicacions.


Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 89: pp, làm. 1; 30.XI.2002      ISSN: 1132-7669

Contribución al conocimiento de la fenología, plantas huésped y parasitoides de Bazaria ruscinonella (Ragonot, 1888) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) sobre suelos de yeso en Madrid y Zaragoza
Gareth E. King

Abstract. Contribution towards a better understanding of the phenology, host plants and parasitoids of Bazaria ruscinonella (Ragonot, 1888) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) on gypsum soils in Madrid and Zaragoza (central Spain). The biology of Bazaria ruscinonella (Ragonot, 1888) is little known. The following short paper details the finding and subsequent rearing of this species from larvae collected in Zaragoza and Madrid on gypsum soils. Additional data on the food-plants of the moth are included, as well as original data on the larval parasitoids.

Resum. Contribució al coneixement de la fenologia, plantes nutrícies i parasitoides de Bazaria ruscinonella (Ragonot, 1888) (Lepidoptera: Pyralidae, Phycitinae) sobre sòls guixencs a Madrid i Saragossa. La biologia de Bazaria ruscinonella (Ragonot, 1888) és poc coneguda. En aquest article es descriuen les observacions en captivitat de larves recollides tant a Saragossa com a Madrid sobre sòls guixencs. S’inclouen observacions addicionals sobre les larves i les seves plantes nutrícies. També es presenten dades inèdites sobre els parasitoides de les larves.

Resumen. La biología de Bazaria ruscinonella (Ragonot, 1888) es poco conocida. En este artículo se describen las observaciones en cautividad de orugas recogidas tanto en Zaragoza como en Madrid sobre suelos de yeso. Se incluyen observaciones adicionales sobre sus plantas huésped, así como datos inéditos sobre los parasitoides de las larvas.

Key wordsBazaria ruscinonella, Pyralidae, plantas nutricias, biología, Zaragoza, Madrid, España, Península Ibérica.


Notes breus


Butll. Soc. Cat. Lep., 89: p, làm. 1; 30.XI.2002   ISSN: 1132-7669 

Noves localitzacions de Streblote panda Hübner, [1820] (Lepidoptera: Lasiocampidae) a Catalunya i actualització de la seva distribució a la Península Ibèrica

Further records of Streblote panda Hübner, [1820] (Lepidoptera: Lasiocampidae) in Catalonia, and update of its distribution throughout the Iberian Peninsula
Arcadi Cervelló, Jordi Dantart & Albert Xaus

Key wordsStreblote panda, Lasiocampidae, distribution, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 89: p, làm. 2; 30.XI.2002  ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre la distribució de Paranthrene tabaniformis tabaniformis (Rottemburg, 1775), Bembecia psoraleae (Bartsch & Bettag, 1997) i Synanthedon loranthi (Králícek, 1996) a Catalunya (Lepidoptera: Sesiidae)

New data on the distribution of Paranthrene tabaniformis tabaniformis (Rottemburg, 1775), Bembecia psoraleae (Bartsch & Bettag, 1997) i Synanthedon loranthi (Králícek, 1996) in Catalonia (Lepidoptera: Sesiidae)
Arcadi Cervelló

Key wordsParanthrene tabaniformis tabaniformisBembecia psoraleaeSynanthedon loranthi, Sesiidae, faunistics, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 89: p; 30.XI.2002  ISSN: 1132-7669

Myinodes interpunctaria atlantica (Hausmann, 1994) (Geometridae: Desmobathrinae), un geométrido muy poco citado en la Península Ibérica

Myinodes interpunctaria atlantica (Hausmann, 1994) (Geometridae: Desmobathrinae), a poorly-documented geometrid in the Iberian Peninsula
Gareth E. King.


Butll. Soc. Cat. Lep., 89: p; 30.XI.2002        ISSN: 1132-7669 

Datos inéditos sobre la biología y las plantas huésped de Stemmatophora combustalis (Fisher von Röslerstamm, [1842]) y Tegostoma comparalis (Hübner, 1796) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyralinae, Pyraustinae).

Original data on the biology and food-plants of Stemmatophora combustalis (Fisher von Röslerstamm, [1842]) and Tegostoma comparalis (Hübner, 1796) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyralinae, Pyraustinae).
Gareth E. King.

Butlletí núm. 88 [2n semestre del 2001]

Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 88_2n semestre del 2001_ISSN: 1132-7669

Índex

Articles

YLLA, J. & MACIÀ R. Nova aportació al coneixement de la fauna de geomètrids de l’Alt Ripollès (Lepidoptera: Geometridae).

Notes breus

KING, G.E. & MURRIA, E. Aportación al conocimiento de Hyperlais rivasalis (Vázquez, 1905) en Madrid (Lepidoptera: Pyralidae, Cymbalomiinae).

REQUENA, E. Noves dades sobre Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) a Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae).

PALOU, F. Noctúids interessants trobats a Catalunya la temporada 2001 (Lepidoptera: Noctuidae).

PÉREZ DE-GREGORIO, J.J, RONDÓS, M. & MUÑOZ J. Powellinia pierreti matritensis (Vázquez, 1905), noctúid nou per a la fauna catalana (Lepidoptera: Noctuidae).

Recerques

Papallones de Catalunya. STEFANESCU, C. & DANTART, J. Distribució i ecologia d’Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae: Apaturinae) a Catalunya.

Notícia de les activitats de la SCL.

Secció dels internautes.

Notícia de la biblioteca.

Revisió de publicacions

Notícia necrològica


Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 5‑14; 30.VI.2002      ISSN: 1132-7669

Nova aportació al coneixement de la fauna de geomètrids de l’Alt Ripollès (Lepidoptera: Geometridae)
Josep YLLA & Ramon MACIÀ

Abstract. New contribution to the knowledge of the geometrid fauna of Alt Ripollès, Catalonia (Lepidoptera, geometridae).A list comprising 171 geometridae species, detected after more than fifteen years of prospections in a restricted area located in the Alt Ripollès region, is presented here. This study reports 59 new citations for this region, enlarging to 199 the species number of this family known until now from that area.

Resum. Es presenta la llista de les 171 espècies de geomètrids detectades després de més de quinze anys de prospectar unes quantes localitats situades a l’Alt Ripollès. Aquest estudi aporta 59 citacions inèdites per a aquesta subcomarca, amb les quals s’amplien fins a 199 les espècies d’aquesta família conegudes de l’esmentat territori.

Key words: Lepidoptera, Geometridae, faunistics, check list, Ripollès, Pyrenees, NE Iberian Peninsula.


Notes breus


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 15‑16, làm. 1; 30.VI.2002     ISSN: 1132-7669 

Aportación al conocimiento de Hyperlais rivasalis (Vázquez, 1905) en Madrid (Lepidoptera: Pyralidae, Cymbalomiinae)

Additional data on the distribution of Hyperlais rivasalis (Vázquez, 1905) in Madrid(Lepidoptera: Pyralidae, Cymbalomiinae)
Gareth E. KING & Enrique MURRIA

Key words: Hyperlais rivasalis, Insecta, Lepidoptera, geographical range, Madrid, Spain.


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 17‑18, làm.. 2; 31.V.2002     ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) a Catalunya (Lepidoptera: Noctuidae)

New data on Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914) in Catalonia (Lepidoptera: Noctuidae)
EMILI REQUENA

Key words: Araeopteron ecphaea, Noctuidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 19‑20; 30.VI.2002     ISSN: 1132-7669

Noctúids interessants trobats a Catalunya la temporada 2001 (Lepidoptera: Noctuidae)

Notable Noctuid records from Catalonia in 2001 (Lepidoptera: Noctuidae)
Frederic PALOU

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 21; làm. 2; 30.VI.2002 ISSN: 1132 7669

Powellinia pierreti matritensis (Vázquez, 1905), noctúid nou per a la fauna catalana (Lepidoptera: Noctuidae)

Powellinia pierreti matritensis (Vázquez, 1905) new species from the Catalonia fauna (Lepidoptera: Noctuidae)
JOSEP JOAQUIM PÉREZ DE-GREGORIO, MARTÍ RONDÓS & JOSEP MUÑOZ

Key words: Powellinia pierreti matritensis; new species, faunistics, Noctuidae; Catalonia; Iberian Peninsula.


Papallones de Catalunya
Butll. Soc. Cat. Lep., 88: 25 56, làms 3 i 4; 30.VI.2002 ISSN: 1132 7669

Distribució i ecologia d’Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae: Apaturinae) a Catalunya
Constantí STEFANESCU & Jordi DANTART

Abstract. Distribution and ecology of Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Nymphalidae: Apaturinae) in Catalonia. Apatura ilia is a butterfly mostly found in fluvial woodland, where its foodplants include Salicaceae species such as black poplar (Populus nigra), aspen (Populus tremula) and grey willow (Salix cinerea). Adults spend much time perched on the tree canopy and feed manly on tree sap, aphid honeydew and rotten fruit. Males also come to humid ground, probably in search of salts, and, in the afternoon, perform territorial flights from perchs on prominent trees. Phenology varies according to climate: in Mediterranean habitats the species is mainly bivoltine, while in Eurosiberian habitats it is usually univoltine. Overwintering occurs in the third larval instar. Data from collections and unpublished observations show that A. ilia is present from sea level up to 1,650 m in 95 UTM 10×10 km squares in 24 Catalonian counties, as well as in Andorra. Although nowhere abundant, A. ilia cannot be considered as a threatened species in Catalonia. However, populations in the southern part of its Catalan range have experienced an important decline, especially around Barcelona, as a direct consequence of habitat destruction.

Resum. Apatura ilia és una papallona típica del bosc de ribera que en la fase larvària s’alimenta de diferents salicàcies, com el pollancre, el trèmol i el gatell. Els adults són marcadament arborícoles i s’alimenten, principalment, d’exsudats produïts per arbres, de melassa de pugons i de fruita podrida. Els mascles també s’observen amb freqüència libant de la terra humida i durant la tarda exhibeixen comportament territorial des de la branca d’algun arbre prominent. La fenologia varia segons les condicions climatològiques; en l’ambient mediterrani és, bàsicament, bivoltina, mentre que en l’ambient eurosiberià és, normalment, univoltina. La hivernació té lloc en el tercer estadi larval. A Catalunya es troba àmpliament distribuïda per la meitat septentrional. El recull de citacions bibliogràfiques, dades de col·leccions i d’observacions inèdites ha permès constatar la seva presència en 222 localitats, que corresponen a 95 quadrícules UTM de 10×10 km repartides per 24 comarques catalanes i Andorra, i a un rang altitudinal que va des del nivell del mar fins a 1.650 m. Si bé A. ilia no es presenta mai com una espècie abundant, no es considera amenaçada a Catalunya. Tanmateix, en l’extrem meridional de la seva distribució, al voltant del nucli de Barcelona, s’ha constatat una regressió com a conseqüència directa de la destrucció de l’hàbitat.

Key words: Apatura ilia, Nymphalidae, Lepidoptera, ecology, behaviour, distribution, status, Catalonia, Andorra, NE Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 87 [1r semestre del 2001]
Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 87_1r semestre de 2001 _ISSN: 1132-7669

Índex

Editorial

Articles

Dantart, J. & Vallhonrat, F. Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera).

Dantart, J. & Lockwood, M. Aricia morronensis (Ribbe, 1910), un ropalòcer nou per a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae.

Olivella, E. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) arriba a la península Ibérica (Lepidoptera: Gracillariidae).

Pérez De-Gregorio, J.J. Fauna lepidopterològica de les Guilleries. Família Crambidae (Lepidoptera)

Stefanescu, C. & Julià, Ll. Adults de Cynthia cardui atacats per ocells insectívors, amb comentaris sobre la migració primaveral de ropalòcers a l’illa de l’Aire (Menorca).

Notes breus

King, G.E. Additional data on the distribution and biology of Sciota divisella (Duponchel, 1843) and Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) (Lepidoptera: Pyralidae) in Spain.


Editorial


25 anys de la Comissió de Lepidopterologia de la Institució Catalana d’Història Natural

El febrer de l’any 1976 es va crear a Barcelona la Comissió de Lepidopterologia en el si de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). Per tant, enguany fa vint-i-cinc anys que un grup de joves va sol·licitar a la ICHN poder desenvolupar la seva afició d’una manera organitzada. Amb els aires de recuperació d’institucions que es respiraven en aquella època, i seguint el nou impuls que havia pres la ICHN des del 1972, la Comissió va començar les seves activitats. D’aquesta manera es volia donar continuïtat a l’estudi dels lepidòpters com a branca de les ciències naturals, que havia prosperat de manera molt destacada en la primera època de la ICHN.

Aviat va aglutinar no solament els joves lepidopteròlegs de la nova fornada, sinó també els de generacions anteriors, alguns ja molt grans, que havien mantingut l’afició des dels anys d’abans de la guerra civil i que van col·laborar amb il·lusió en aquesta iniciativa.

La Comissió va anar fent sortides de camp, sessions científiques i comunicats escrits de les recerques que duien a terme els seus membres, entre els quals es van comptar lepidopteròlegs de la resta de l’estat i de l’estranger.

Una recopilació de tota la bibliografia sobre lepidòpters de Catalunya, molt rica en les publicacions antigues de la ICHN, va ser una de les primeres actuacions. Aquesta tasca va fornir una base sòlida a la feina que s’anava fent de donar a conèixer la fauna lepidopterològica del país.

Es van establir relacions amb el Museu de Zoologia de Barcelona, on la Comissió va ser acollida cordialment pel Dr. Francesc Español, que va oferir sempre la seva col·laboració i ajuda entusiasta. També es van iniciar relacions amb entitats similars de l’estat i d’altres països europeus.

Durant gairebé tres anys, la Comissió va anar ampliant i millorant les seves activitats. Un desig de més especialització i autonomia va fer que els seus membres es decidissin a convertir-se en la Societat Catalana de Lepidopterologia (SCL) el novembre del 1978, però volent mantenir els principis que regeixen la ICHN. Per aquest motiu, el mateix dia de la seva fundació, la nova societat va demanar de ser admesa com a entitat adherida a la ICHN, com així ha estat fins ara. La SCL continua jove i activa, contribuint de manera considerable al coneixement de la distribució, la biologia i l’ecologia dels lepidòpters de Catalunya, i ha donat així continuïtat a aquells primers treballs de la Comissió de Lepidopterologia de la ICHN.

La Junta Directiva


Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 7-24; 31.I.2002     ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement dels lepidòpters del Parc Natural del Cadí-Moixeró (Lepidoptera)
Societat Catalana de Lepidopterologia
Recopilació: Jordi Dantart & Francesc Vallhonrat

Abstract. Contribution to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Cadí-Moixeró Natural Parc, Catalonia (Lepidoptera). 325 species of lepidoptera were recorded from the Cadí-Moixeró Natural Parc during the 2000 annual fieldtrip of the SCL, made on June 30 and July 1-2. In this paper the results of this meeting are presented, which represent an important contribution to the study of the lepidoptera of this area.

Resum. Durant la sortida col.lectiva de la SCL al Parc Natural del Cadí-Moixeró, celebrada els dies 30 de juny i 1 i 2 de juliol del 2000, es van censar un total de 325 espècies de lepidòpters. En aquest treball es recullen els resultats d’aquella excursió, que constitueixen una important contribució a l’estudi dels lepidòpters d’aquest espai natural.

Key words: Lepidoptera, faunistics, Parc Natural del Cadí-Moixeró, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 25-34; 31.I.2002     ISSN: 1132-7669

Aricia morronensis (Ribbe, 1910), un ropalòcer nou per a Catalunya i Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)
Jordi Dantart & Michael Lockwood

Abstract. Aricia morronensis (Ribbe, 1910) first recorded in Catalunya and Andorra (Lepidoptera: Lycaenidae)Aricia morronensis is an Iberian endemic species of butterfly, flying in mountain areas, which had never previously been recorded from Catalonia or Andorra. In total, five populations of this lycaenid were discovered, one in the Serra de Busa (Solsonès, Catalonia), the other four in Andorra, all of which can be assigned to the subspecies ordesae (Sagarra, 1930). The larval foodplant used in all five sites is Erodium foetidum ssp. glandulosum, which is also the main host plant for this species. It is thought that the Pyrenean and pre-Pyrenean distribution of the species will be found to be far greater and that the lack of previous records is due to the fact that A. morronensis is a very localised species, being dependent on a single food plant.

ResumAricia morronensis és una espècie de muntanya endèmica de la península Ibèrica i que fins ara no havia estat citada ni de Catalunya ni d’Andorra. Durant l’agost del 2001 es van localitzar cinc poblacions d’aquest licènid, una a la serra de Busa (Solsonès) i quatre més a Andorra, atribuïbles a la subespècie ordesae (Sagarra, 1930). La planta nutrícia utilitzada en aquestes localitats és Erodium foetidum ssp. glandulosum, que és, a més, el principal recurs tròfic de l’espècie. És previsible que la seva distribució pel Pirineu i el Prepirineu sigui molt més àmplia i hagi passat desapercebuda pel fet que es tracta d’una papallona molt localitzada i estretament lligada a la seva planta nutrícia.

Key wordsAricia morronensis, Lycaenidae, faunistics, biology, ecology, distribution, Catalonia, Andorra, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 35-38; 31.I.2002     ISSN: 1132-7669

Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) arriba a la península Ibèrica (Lepidoptera: Gracillariidae)
Elisenda Olivella

Abstract. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) extends his range to the Iberian peninsula (Lepidoptera: Gracillariidae). This North American species, which mines the leaves of Black Locust (Robinia pseudoacacia), was reported from Europe in 1983 for the first time. It was found near Basle (Switzerland) in September 1983, and from there it extended to Central Europe (Switzerland, France, Germany, northern Italy, Austria, Czech Republic and Slovakia). In August 2001 was first recorded for the Iberian Peninsula in Montseny (Catalonia). This paper provides new data on the biology and distribution of this species

Resum. Es dóna compte de la troballa a la península Ibèrica de Phyllonorycter robiniella (Clemens,1859). Aquesta espècie nord-americana minadora de les fulles de la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia) va ser citada per primer cop per a Europa l’any 1983. Algunes mines van ser recol.lectades a prop de Basilea (Suïssa) al setembre d’aquell any. Des d’allí es va estendre per l’Europa central (Suïssa, França, Alemanya, nord d’Itàlia, Àustria, República Txeca i Eslovàquia). L’agost del 2001 va ser trobada, per primer cop a la península Ibèrica, al Montseny. En aquest article es presenten noves dades sobre la biologia i l’àrea de distribució d’aquesta espècie.

Key wordsPhyllonorycter robiniella, Gracillariidae, faunistics, distribution, invading species, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 39-44; 31.I.2002 ISSN: 1132-7669

Fauna lepidopterològica de les Guilleries. Família Crambidae (Lepidoptera)
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio

Abstract. The Crambidae of the Guilleries country. In this paper the study’s results of the Crambidae in the Guilleries (Catalonia), are presented. This study, since 1976, reports 40 species of the family.

Resumen. Los Crambidae de la comarca de Les Guilleries (Catalunya). Se exponen los resultados del estudio de los Crambidae de la zona de les Guilleries (Catalunya) llevado a cabo por el autor desde el año 1976 hasta la actualidad. En el presente trabajo se citan 40 especies.

Resum. S’exposen els resultats de l’estudi dels cràmbids de les Guilleries dut a terme per l’autor des de l’any 1976 fins a l’actualitat, amb la citació de 40 espècies.

Key words: Crambidae, Lepidoptera, faunistics, Guilleries, Catalonia.


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 45.50; 31.I.2002 ISSN: 1132-7669

Adults de Cynthia cardui atacats per ocells insectívors, amb comentaris sobre la migració primaveral de ropalòcers a l’illa de l’Aire (Menorca)
Constantí Stefanescu & Lluc Julià

Abstract. Painted Ladies (Cynthia cardui) preyed upon by insectivorous birds, with comments on the spring migration of butterflies on Illa de l’Aire (Menorca). Although insectivorous birds are believed to be among the principal predators of adult butterflies, direct observations of bird attacks on butterflies are very scarce. While ringing migrant birds on a small island off Menorca (Balearic islands), we undertook censuses of four migrant butterflies (Pieris rapaeColias croceaVanessa atalantaCynthia cardui) and were able to observe several Painted Ladies being preyed upon by Spotted Flycatchers, Muscicapa striata. Together with other published and unpublished data, these observations suggest that bird attacks on C. cardui are a common phenomenon, especially during the seasonal migrations undertaken by this butterfly.

Resum. Encara que els ocells insectívors són considerats com a depredadors importants de les papallones adultes, les observacions directes d’atacs són molt escasses. Durant una campanya d’anellament en un petit illot proper a Menorca (illes Balears) es van fer comptatges de quatre ropalòcers migradors (Pieris rapaeColias croceaVanessa atalantaCynthia cardui) i es va poder constatar com alguns exemplars de C. cardui eren atacats pel papamosques gris (Muscicapa striata). Aquestes observacions, juntament amb altres d’inèdites o recollides de la bibliografia, permeten suggerir que els atacs a C. cardui per part d’ocells són un fet freqüent, sobretot quan es donen certes situacions propícies relacionades amb el procés migratori d’aquesta espècie.

Key wordsPieris rapaeColias crocea, Pieridae, Vanessa atalantaCynthia cardui, Nymphalinae, Lepidoptera, Muscicapa striataMerops apiaster, bird predation, migration, Balearic Islands..


Notes breus


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: 51-53; 31.I.2002   ISSN: 1132-7669 

Additional data on the distribution and biology of Sciota divisella (Duponchel, 1843) and Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) (Lepidoptera: Pyralidae) in Spain

Dades addicionals sobre la distribució i la biologia de Sciota divisella (Duponchel, 1843) i Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) (Lepidoptera: Pyralidae) a Espanya
Gareth E. King

Key wordsSciota divisellaAntigastra catalaunalis, Pyralidae, distribution, biology, Spain.


Butll. Soc. Cat. Lep., 87: p; 31.I.2002  ISSN: 1132-7669

Ropalòcers interessants detectats al Solsonès a les primaveres de 2000 i 2001 (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)

Some interesting spring records of Rhopalocera observed in el Solsonès (Catalonia) in 2000 and 2001 (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea)
Michael Lockwood
Ensija, 13, 2n 2a; 25280 Solsona

Key words: Rhopalocera, faunistics, spring, Solsonès, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 86 [2n semestre del 2000]
Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 86_2n semestre del 2000_ISSN: 1132-7669

Índex

Articles

Cervelló, A. Noves dades sobre Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) a Catalunya (Lepidoptera: Sesiidae).

Martí Carpintier, J Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912), noctúid nou per a la fauna catalana i altres citacions interessants (Lepidoptera: Noctuidae).

Requena, E. Microlepidòpters de la comarca de l’Anoia (III) i altres citacions interessants. Família Tineidae Latreille, 1810 (Lepidoptera: Tineidae).

Ylla, J. & Macià, R. Citacions noves i interessants de geomètrids a la península Ibèrica (Lepidoptera, Geometridae).

Pérez De-Gregorio, J.J. & Vallhonrat, F. Lepidòpters nous o interessants per a la fauna de les illes Balears (II).

Stefanescu, C. & Ribes, J. Una larva d’Iphiclides podalirius (Lepidoptera: Papilionidae) depredada per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae).

Fernández, D. La menta (Mentha spicata): un recurso trófico utilizado por una gran diversidad de especies de lepidópteros en El Lledoner (Vallirana, Barcelona).

Dantart, J. & Miquel, M. Contribució a la fauna de lepidòpters de les muntanyes de Prades: addicions al catàleg d’espècies (I) (Lepidoptera).

Pérez De-Gregorio, J.J. & Requena, E. Microlepidòpters nous o interessants per a la fauna Catalano Balear (Lepidoptera) (IV).

Recerques

Notícia de les activitats de la SCL.

Notícia d’altres activitats.

Notícia de la biblioteca.

Revisió de publicacions


Notícies necrològiques
Hilari Flores Casas
Joan Vives Duran
Maitland Emmet


Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 5-6; làm. 1, fig.1; 31.VII.2001      ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) a Catalunya (Lepidoptera: Sesiidae)
Arcadi CERVELLÓ Alcolea, 110, 2n 1a; 08014 Barcelona (Spain)

Abstract. New data on Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) in Catalonia (Lepidoptera: Sesiidae). New data on the distribution and on the biology of Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) in Catalonia are given.

Resum. Es dóna compte de la troballa de nous exemplars de Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) i s’aporten noves dades sobre la seva planta nutrícia a Catalunya.

Key words: Chamaesphecia euceraeformis, Sesiidae, biology, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep.,  86 (2000): 7-10; làm. 1, fig. 2; 31.VII.2001     ISSN: 1132-7669

Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912), noctúid nou per a la fauna catalana i altres citacions interessants (Lepidoptera: Noctuidae) Josep Martí
Av. Meridiana, 208-210, 5è 2a; 08026 Barcelona

Abstract. First locality of Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912) in Catalonia and other interesting records (Lepidoptera: Noctuidae). The Noctuidae Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912) is reported from Catalonia for the first time. Records of some other interesting species of Noctuidae are also given.

Resum. Es dóna compte de la troballa a Catalunya del noctúid Dichagyris imperator (A. Bang-Haas, 1912) i se citen altres espècies de noctúids interessants per a la fauna de Catalunya.

Key wordsDichagyris imperator, Noctuidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 11-21; 31.VII.2001     ISSN: 1132-7669

Microlepidòpters de la comarca de l’Anoia (III) i altres citacions interessants. Família Tineidae Latreille, 1810 (Lepidoptera)
Emili Requena
Sant Cugat, 21; 08700 Igualada

Abstract. Microlepidoptera of the Anoia district (Catalonia, NE Spain) (III) and other interesting records. Family Tineidae Latreille, 1810 (Lepidoptera). In this paper, new records of 15 species belonging to the family Tineidae are presented. The previous studies dealing with this group are summarized, and new data on the general and local distribution of the catalan species are provided. Data on two species Ateliotum petrinellum (Herrich-Schäffer, 1853) and Myrmecozela ataxella (Chrétien, 1905) (= hispanella Zagulajev, 1971) recorded in the Pyrenees are also given.

Resum. En aquest treball es resumeixen els estudis previs fets sobre aquesta família i es dóna informació sobre la seva distribució a la comarca de l’Anoia. També se citen dues espècies interessants per a Catalunya: Ateliotum petrinellum (Herrich-Schäffer, 1853) i Myrmecozela ataxella (Chrétien, 1905) (= hispanella Zagulajev, 1971).

Key words: Tineidae, Microlepidoptera, faunistics, Anoia, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 23-25; 31.VII.2001     ISSN: 1132-7669

Citacions noves i interessants de geomètrids a la península Ibèrica (Lepidoptera: Geometridae)
Josep Ylla1 & Ramon Macià2
1Urbanització Serrabonica; 08503 Gurb de la Plana (Osona)
2Passeig de la Generalitat 18, 5è D; 08500 Vic (Osona)

Abstract. New and interesting findings of geometridae in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Geometridae). Some data about the distribution of eleven geometridae species of the Iberian Peninsula are reported here. One of them, Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869, represents the definitive confirmation of its presence in the Iberian Peninsula.

Resum. S’aporten una sèrie de dades que contribueixen a ampliar el coneixement existent sobre la distribució d’onze espècies de geomètrids a la península Ibèrica. Una d’elles, Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869, constitueix la confirmació definitiva de la seva presència a la Península.

Key words: Lepidoptera, Geometridae, faunistics, check list, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 27-32, làm. 2; 31.VII.2001   ISSN: 1132-7669

 Lepidòpters nous o interessants per a la fauna de les illes Balears (II)
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio & Francesc Vallhonrat
Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08003 Barcelona

Abstract. New or interesting records of Lepidoptera from the Balearic Islands. In this paper are recorded species of Lepidoptera from the Balearic Islands belonging to the families Nymphalidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae and Arctiidae.

Resum. S’esmenten diverses citacions de lepidòpters de les illes Balears que pertanyen a les famílies Nymphalidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae i Arctiidae.

Key words: Nymphalidae, Drepanidae, Geometridae, Noctuidae, Arctiidae, faunistics, Balearic Islands.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 33-35; 31.VII.2001  ISSN: 1132-7669

Una larva d’Iphiclides podalirius (Lepidoptera: Papilionidae) depredada per Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae)
Constantí Stefanescu1 & Jordi Ribes2
1Butterfly Monitoring Scheme, Can Liro; 08458 Sant Pere de Vilamajor
2València, 123-125, ent. 3a; 08011 Barcelona

Abstract. A larva of Iphiclides podalirius (Lepidoptera: Papilionidae) preyed upon by Picromerus bidens (Heteroptera: Pentatomidae, Asopinae). Hemipteran predators are amongst the most important invertebrate predators of Lepidopteran larvae. In this note, we report, for the first time, a case of predation of a last-instar larva of the scarce swallowtail butterfly Iphiclides podalirius feisthamelii by the bug Picromerus bidens bidens. The larva did not seem to respond to the attack by everting its osmeterium, an observation that coincides with previous experimental work on the interaction between a killer bug and Papilio polyxenes caterpillars. It seems that hemipteran predators are capable of circumventing defensive behaviour of swallowtail larvae, and thus can feed on otherwise chemically unsuitable prey.

Resum. Els heteròpters zoòfags es troben entre els principals predadors de larves de lepidòpters. En aquesta nota donem a conèixer, per primer cop, un cas de predació d’una larva d’Iphiclides podalirius feisthamelii en darrer estadi per part d’un adult de l’heteròpter Picromerus bidens bidens. Aparentment, l’atac no va provocar l’eversió de l’osmeteri de l’eruga, una observació que coincideix amb els resultats d’un estudi experimental sobre la interacció d’un altre pentatòmid amb erugues de Papilio polyxenes. Sembla que els heteròpters predadors són capaços d’evitar la resposta defensiva en larves de papiliònid i, d’aquesta manera, aprofitar unes preses que, en cas contrari, es convertirien en químicament inacceptables.

Key wordsIphiclides podalirius, Papilionidae, Lepidoptera, Picromerus bidens, Pentatomidae, Heteroptera, predation, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 37-42; 31.VII.2001  ISSN: 1132-7669

La menta (Mentha spicata): un recurso trófico utilizado por una gran diversidad de especies de lepidópteros en El Lledoner (Vallirana, Barcelona)
Diego Fernández
Muntanya, 46-50, 3r 2a; 08840 Viladecans

Abstract. Mentha spicata (mint) as a food-plant for different Lepidoptera species in El Lledoner (Vallirana, Barcelona). In this paper data are presented on moths feeding on M. spicata as a primary food-plant. The results are presented as a list of species found as larvae on this plant in El Lledoner (Vallirana) (31TDF08, 450 m). Data are also given about larvae collected on other plants present in the area: Mentha x piperitaM. pulegium and Melissa officinalis. Finally, data are presented about different species of Lepidoptera that accept in captivity M. spicata as a food-plant, for the whole biological cycle.

Resumen. En este trabajo se presentan observaciones sobre la biología de diferentes especies de lepidópteros en la zona de El Lledoner (Vallirana) (31TDF08, 450 m), que indican la importancia de la menta (Mentha spicata) en la dieta de ciertas especies. Los datos se presentan como un listado de especies que han sido capturadas directamente sobre menta o que fueron alimentadas en cautividad con esta planta (aunque nunca fueron encontradas sobre ella), que la aceptaron perfectamente en su dieta y que finalizaron su ciclo biológico sin problemas. En la lista se ha seguido la sistemática y la nomenclatura de Karsholt & Razowski (1996). Además de Mentha spicata, en este trabajo también se presentan observaciones realizadas sobre otras plantas labiadas presentes en la zona: Mentha x piperitaM. pulegium Melissa officinalis. De todas ellas, M. spicata es la que tiene más interés e importancia como recurso trófico para los lepidópteros.

Key wordsMentha, Lepidoptera, Noctuidae, Geometridaebiology, Vallirana, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 43-54, làm. 3; 31.VII.2001        ISSN: 1132-7669 

Contribució a la fauna de lepidòpters de les muntanyes de Prades: addicions al catàleg d’espècies (I) (Lepidoptera)
Jordi Dantart1 & Albert Miquel2
1Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona
2Rambla Nova, 80, 8è 1a; 43003 Tarragona

Abstract. Further additions to the Lepidoptera of the Muntanyes de Prades (I) (Catalonia). This paper deals on 120 species of Lepidoptera not previously recorded from the Muntanyes de Prades (Serralada Prelitoral; Catalonia). Among these, Eupithecia limbata Staudinger, 1879, E. liguriata Millière, 1884 and E. extremata (Fabricius, 1787) are the most interesting findings. The total number of species actually known from this area is 552.

Resum. En aquest treball es donen citacions de 120 espècies que encara no havien estat citades de les muntanyes de Prades (Serralada Prelitoral). Entre aquestes espècies mereixen especial atenció tres EupitheciaE. limbata Staudinger, 1879, E. liguriata Millière, 1884 i E. extremata (Fabricius, 1787). El nombre total d’espècies conegudes de les muntanyes de Prades és de 552.

Key words: Lepidoptera, faunistics, muntanyes de Prades, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 86 (2000): 55-57; làm. 4; 31.VII.2001  ISSN: 1132-7669 

Microlepidòpters nous o interessants per a la fauna Catalano Balear (Lepidoptera) (IV)
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio1 & Emili Requena2
1Museu de Zoologia de Barcelona, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona
2Sant Cugat, 21-23; 08700 Igualada
e-mili@anota.es

Resum. Es dóna compte de la troballa a Catalunya de Palpita testalis (Fabricius, 1794) i de Synaphe chellalalis predotalis (Zerny, 1927) a Catalunya i a les illes Balears. També es citen altres espècies interessants de microlepidòpters de la família Crambidae i Pyralidae.

Key words: Microlepidoptera, Crambidae, Pyralidae, Catalonia, Balearic Islands, new, faunistic.

Butlletí núm. 85 [1r semestre del 2000]

Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 85_1r semestre del 2000_ISSN: 1132-7669

Índex

Notícia necrològica. Antoni Sanmartí i Ribes.

Articles

Cervelló, A. Noves dades sobre Chamaesphecia euceraeformis (Ochsenheimer, 1816) a Catalunya (Lepidoptera: Sesiidae).

King, G.E. Undocumented food-plant for Glossotrophia annae (Mentzer, 1990) and Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) (Lepidoptera: Geometridae) in Zaragoza, NE Spain.

Requena, E. Selenodes karelica (Tengström, 1875), gènere i espècie nous per a la península Ibèrica i altres citacions interessants per a la comarca de l’Anoia (Lepidoptera: Tortricidae).

Pérez De-Gregorio, J.J. Orozco, R. & Rondós, M. Troballes interessants d’heteròcers (Lepidoptera: Hepialidae, Saturniidae, Noctuidae).

Fernández, D. Los lepidópteros de El Lledoner (Vallirana, Baix Llobregat) (5a. nota).

Olivella, E. Aportació al coneixement dels lepidòpters minadors de Catalunya

Vallhonrat, F. Aproximació a la fauna de geomètrids de l’alt Ripollès (Lepidoptera: Geometridae).

Stefanescu, C. & Jubany, J. Notes sobre l’ecologia de Limenitis reducta (Staudinger, 1901) (Nymphalidae, Nymphalinae) a Catalunya.

Recerques

Notícia de les activitats de la SCL.

Notícia d’altres activitats.

Notícia de la biblioteca.

Revisió de publicacions

Informacions diverses

Informe de secretaria


Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 85_Any 2000      ISSN: 1132-7669

Undocumented food-plant for Glossotrophia annae Mentzer, 1990 and Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) (Lepidoptera: Geometridae) in Zaragoza, NE Spain
Gareth E. King
Juan de Herrera, 6, bajo izq.; 28013 Madrid

Abstract. The present paper provides information on the biology of two geometrids taken as larvae in the outskirts of Zaragoza over a three-year period. In the case of Glossotrophia annae Mentzer, 1990 its food-plant is described for the first time, with Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849),details on a new food-plant are provided hitherto unknown. The author also gives a brief description of the morphology of the species’ larvae.

Resumen. Datos sobre las plantas nutricias de Glossotrophia annae Mentzer, 1990 y Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849) (Lepidoptera: Geometridae) en Zaragoza, NE España. En este trabajo se aportan datos biológicos sobre dos geométridos hallados en fase de oruga en las afueras de Zaragoza a lo largo de tres años. En el caso de G. annae se describe su planta huésped; en el caso de C. etruscaria se describe una nueva planta nutricia hasta ahora desconocida. El autor describe también brevemente la morfología de las orugas de las dos especies.

Key words: Glossotrophia annaeChlorissa etruscaria, Geometridae, host plants, biology, Zaragoza, Spain.


Butll. Soc. Cat. Lep., 85_Any 2000     ISSN: 1132-7669

 Selenodes karelica (Tengström, 1875), gènere i espècie nous per a la península Ibèrica i altres citacions interessants per a la comarca de l’Anoia (Lepidoptera: Tortricidae)
Emili Requena
Sant Cugat, 21-23; 08700 Igualada
e-mili@anota.es

Abstract. Selenodes karelica (Tengström, 1875), new genus and new species for the Iberian fauna and other interesting records (Lepidoptera: Tortricidae). The genus Selenodes Guenée, 1845, and the species S. karelica (Tengström, 1875) are reported for the first time in the Iberian Peninsula. Data on two species not previously recorded from the Anoia district are also given.

Resum. Se citen per primer cop a la península Ibèrica el gènere Selenodes Guenée, 1845, i l’espècie S. karelica (Tengström, 1875) i es donen citacions de dues espècies més de Tortricidae noves per a la comarca de l’Anoia.

Key wordsSelenodes karelica, Tortricidae, faunistics, Anoia, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 85_Any 2000     ISSN: 1132-7669

Troballes interessants d’Heterocera (Lepidoptera: Hepialidae, Saturniidae, Noctuidae)
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Ricard Orozco & Martí Rondós
Museu de Zoologia de Barcelona, Apartat de Correus 593; 08003 Barcelona

AbstractSome interesting moth records from Catalonia (Lepidoptera: Hepialidae, Saturniidae, Noctuidae). In this paper new records of species belonging to the families Hepialidae, Saturniidae and Noctuidae are presented.

Resum. S’esmenten diverses troballes interessants d’Heterocera (Hepialidae, Saturniidae i Noctuidae) fetes en els darrers anys.

Key words: Hepialidae,Saturniidae, Noctuidae, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 85_Any 2000     ISSN: 1132-7669

Los lepidópteros de El Lledoner (Vallirana, Baix Llobregat) (5a. nota)
Diego Fernández
Montanya, 46-50, 3r 2a; E-08840 Viladecans

Key words: Lepidoptera, Macroheterocera, biology, faunistics, Vallirana, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 85_Any 2000   ISSN: 1132-7669

Aportació al coneixement dels lepidòpters minadors de Catalunya
Elisenda Olivella
Viriato, 43, 5-1; 08080 Barcelona

Abstract. New data on the lepidoptera leafminers in Catalonia. In this paper data on the biology of lepidopteran leaf miners are presented. The previous studies dealing with this group in Catalonia are sumarised, and new data on the distribution of the catalan species are provided. Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851), P. maestingella (Müller, 1764), P. millieriella, (Staudinger, 1871) and P. nicellii (Stainton, 1851)are reported from the Iberian Peninsula for the first time. P. froelichiella (Zeller, 1839) is reported for the first time from Spain

Resum. En aquest treball es presenten dades sobre lepidòpters minadors. Es resumeixen els estudis previs sobre aquest grup a Catalunya i es dóna nova informació sobre la biologia i la distribució d’aquestes espècies. Se citen per primer cop de la península Ibèrica les espècies: Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851), P. maestingella (Müller, 1764), P. millieriella, (Staudinger, 1871) i P. nicellii (Stainton, 1851). Se cita per primer cop P. froelichiella (Zeller, 1839) per a Espanya.

Key wordsCosmopteryx, LeucopteraLyonetia, PhyllonorycterStigmella,Cosmpoterigidae Gracillariidae, Lyonetiidae, Nepticulidae, Microlepidoptera, leafminers faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 85_Any 2000  ISSN: 1132-7669

Aproximació a la fauna de geomètrids de l’Alt Ripollès (Lepidoptera: Geometridae)
Francesc Vallhonrat
Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

Abstract. Approach to the fauna of Geometridae of the Alt Ripollès (Catalonia, NE Iberian peninsula) (Lepidoptera:Geometridae).A survey of Geometridae of the Alt Ripollès region is presented, in which 140 species are listed from Queralbs, Núria, Vallter and Setcases, in the eastern Pyrenean zone, between 1.200 m and 2.200 m. Most of the species (83) are reported from this area for the first time, including Perizoma obsoletaria H.-S. that is new in Catalonia. Some biogeographical comments are added.

Resumée. Contribution à la connaissance des géometres du Alt Ripollès (Catalogne, NE de la péninsule Ibérique) (Lepidoptera: Geometridae).On donne un étude des Geometridae de la région du Alt Ripollès, dans lequel il y a une relation de 140 espèces provenant des localités de Queralbs, Núria, Vallter et Setcases, situées entre 1.200 m et 2.200 m, dans la partie orientale des Pyrenées. La plus grand nombre des espèces (83) son de citations inédites de la zone, et Perizoma obsoletaria H.-S. est une nouvelle espèce pour la Catalogne. On y ajoute quelques commentaires biogéographiques.

Resum. Es dóna un estudi dels Geomètrids de l’Alt Ripollès, en el qual figura una relació de 140 espècies que provenen de les localitats de Queralbs, Núria, Vallter i Setcases, situades entre els 1.200 m i els 2.200 m, a la part oriental dels Pirineus. La majoria d’espècies (83) són noves citacions per a la zona, entre les quals es troba Perizoma obsoletaria H.-S., nova per a Catalunya. També s’afegeixen alguns comentaris biogeogràfics.

Key words: Lepidoptera, Geometridae, faunistics, check list, alt Ripollès, Pyrenees, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 85_Any 2000  ISSN: 1132-7669

Notes sobre l’ecologia de Limenitis reducta (Staudinger, 1901) (Nymphalidae, Nymphalinae) a Catalunya
Constantí Stefanescu1 & Jordi Jubany2
1Butterfly Monitoring Scheme, Can Liro; 08458 Sant Pere de Vilamajor
2Isaac Peral, 1; 08470 Sant Celoni

Abstract. Notes on the ecology of Limenitis reducta (Staudinger, 1901) (Nymphalidae, Nymphalinae) in CataloniaLimenitis reducta occurs widely in Catalonia, especially in evergreen oak forests of the Serralada Litoral, where its hostplant is the honeysuckle Lonicera implexa. In submediterranean habitats, the main hostplant seems to be L. etrusca. In lowland areas it is a trivoltine butterfly, its flight period extending from April-May to September. Both summer generations are partial, a phenomenon that becomes more evident under dry conditions. At greater altitude its phenology is bivoltine. Larvae develop in four or five instars, independently of generation or sex. Their behaviour is very characteristic during the first two instars: the leaf is eaten on both sides of the mid-rib which quickly ends up, projecting conspicuously; then the mid-rib is spun together with silk and faecal pellets and is used as a resting place. Overwintering occurs in the third larval instar, inside a hibernaculum constructed from a leaf of the hostplant. Larvae are frequently attacked by a braconid parasitoid, that may be responsible for the strong fluctuations in abundance experienced by natural populations of L. reducta.

ResumLimenitis reducta és una papallona comuna a Catalunya, on assoleix la màxima abundància a la Serralada Litoral, dins el domini de l’alzinar mediterrani. En aquest ambient depèn estretament del lligabosc mediterrani, Lonicera implexa. En indrets de caire més submediterrani i centreeuropeu, la planta nutrícia principal sembla que és el lligabosc etrusc, L. etrusca. A la terra baixa té una fenologia trivoltina, i està en vol des de l’abril-maig fins al setembre. Les dues generacions estivals són parcials, un fenomen especialment manifest quan viu sota condicions de marcada aridesa. A més alçada, la fenologia és bivoltina. Les larves es desenvolupen en quatre o cinc estadis, aparentment sense que existeixi una relació entre el nombre d’estadis i la generació o el sexe. Durant els dos primers estadis tenen un comportament molt característic: s’alimenten de la part apical de la fulla i deixen intacte el nervi central, el qual recobreixen amb seda i excrements i utilitzen com a lloc de repòs. La hivernació té lloc en el tercer estadi larval, dins d’un hivernacle construït amb una fulla de la planta nutrícia. Les larves freqüentment són atacades per un parasitoide himenòpter bracònid, que podria ser responsable de les grans oscil·lacions d’abundància que mostren les poblacions de L. reducta.

Key wordsLimenitis reducta, Nymphalinae, Lepidoptera, habitat preference, Lonicera spp., phenology, development, larval behaviour, parasitism, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 84 [2n semestre del 1999]

Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 84_Any 2011_ISSN: 1132-7669


Articles


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 9-16; 31.XII.1999      ISSN: 1132-7669

Noves dades sobre la distribució del gènere Agdistis Hübner, [1825], a Catalunya (Lepidoptera: Pterophoridae)
Emili Requena
Sant Cugat, 21-23; 08700 Igualada
e-mili@filnet.es

Abstract. New data on the distribution of the genus Agdistis Hübner, [1825], in Catalonia (Lepidoptera: Pterophoridae). Eight species of Agdistis Hübner, [1825], are at present known in Catalonia. In this paper the previous studies dealing with this genus are summarised, and new data on the biology and the distribution of the catalan Agdistis species are provided. Agdistis paralia (Zeller, 1847) is reported from Catalonia for the first time.

Resum. A Catalunya, el gènere Agdistis Hübner, [1825], està representat per vuit espècies. En aquest treball es resumeixen els estudis previs sobre aquest gènere i es dóna nova informació sobre la biologia i la distribució d’aquestes espècies. Agdistis paralia (Zeller, 1847) es cita per primer cop de Catalunya.

Key wordsAgdistis, Pterophoridae, Microlepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 17-18; 31.XII.1999                                      ISSN: 1132-7669

Synanthedon loranthi (Králícek, 1966), nou sèsid per a la fauna Catalana (Lepidoptera: Sesiidae)
Arcadi Cervelló1 & Rolf Bläsius2
1Alcolea, 110, 2n 1a; 08014 Barcelona
2Schwetzinger Str., 6; D-69214 Eppelheim

Abstract. Synanthedon loranthi (Králícek, 1966) in Catalonia (Lepidoptera: Sesiidae). The Sesiidae Synanthedon loranthi (Králícek, 1966) is reported for the first time in Catalonia.

Resum. Es dóna compte de la troballa a Catalunya del sèsid Synanthedon loranthi (Králícek, 1966).

Key wordsSynanthedon loranthi, Sessiidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 19-20; 31.XII.1999                                       ISSN: 1132-7669

Primera cita para Cataluña de Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae).
Gareth E. King
Juan de Herrera, 6, bajo izq.; 28013, Madrid
econista@sta.es

Abstract. First locality of Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859) in Catalonia (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae). The first catalan locality of Herpetogramma licarsisalis is reported from Tarragona on the 7.XI.1998, and a brief summary of the available distribution in Europe is reported.

Resumen. Se comenta la primera cita catalana de Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859) en Tarragona el 7.XI.1998, y se presenta un breve resumen de su distribución conocida de Europa.

Key words: Herpetogramma licarsisalis, Pyralidae, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 20-22; 31.XII.1999                ISSN: 1132-7669

Nuevos datos sobre la planta nutricia de Epicorsia ustrinalis (Christoph, 1894) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae) en España.
Gareth E. King
Juan de Herrera, 6, bajo izq.; 28013, Madrid
econista@sta.es

Abstract. New data on the host plant of Epicorsia ustrinalis (Christoph, 1894) (Lepidoptera: Pyralidae, Pyraustinae) in Spain. The capture and subsequent breeding of larvae of E. ustrinalis collected on Salsola vermiculata on the 7.VII.1999 (Alicante) is described. Details on the biology of the larvae and pupae are given.

Resumen. Se comunica la recolección y posterior cría de orugas de esta especie capturadas sobre Salsola vermiculata el 7.VII.1999 en Alicante, y se presentan detalles sobre la biología de las orugas y pupas de este lepidóptero.

Key wordsEpicorsia ustrinalis, planta nutricia, pyralidae, pyraustinae, Salsola vermiculata.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 23-26; 31.XII.1999                                      ISSN: 1132-7669

Alguns geomètrids del massís del Montsant (Lepidoptera: Geometridae)
Francesc Vallhonrat
Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

Abstract. Some Geometridae from Montsant mountains (Catalonia). A list of 40 species of Geometridae of the locality of Margalef de Montsant (Priorat) is presented. Hospitalia flavolineata (Staudinger, 1883) is reported for the first time in Catalonia.

Resum. Es dóna una relació de 40 espècies de geomètrids de la localitat de Margalef de Montsant (Priorat), entre les quals Hospitalia flavolineata (Staudinger, 1883), no citada anteriorment de Catalunya.

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 27-30; 31.XII.1999                                   ISSN: 1132-7669

Els geomètrids dels Ports de Tortosa-Beseit: noves citacions (Lepidoptera: Geometridae)
Francesc Vallhonrat
Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

Abstract. Addendum to the Geometridae of Ports de Tortosa-Beseit (Catalonia). A list of 37 species of geometridae of the Ports de Tortosa-Beseit is presented. Eupithecia limbata tomillata Chrétien, 1908, and Xanthorhoe oxybiata (Millière, 1872) are reported for the first time in Catalonia.

Resum. Es dóna una relació de 37 espècies de geomètrids dels Ports de Tortosa-Beseit, entre les quals Eupithecia limbata tomillata Chrétien, 1908, i Xanthorhoe oxybiata (Millière, 1872) no han estat citades anteriorment de Catalunya.

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Ports de Tortosa-Beseit, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 31-34; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

Noves localitats catalanes d’Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]) (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio
Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

Abstract. New localities of Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]) in Catalonia (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae)Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]) is reported from three new localities in Catalonia.

Resum. Es dóna compte de tres noves localitats catalanes d’Hyponephele lupina (O. Costa, [1836]).

Key wordsHyponephele lupina, Satyrinae, Nymphalidae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 39-44; 31.XII.1999       ISSN: 1132-7669

Apamea sicula (Turati, 1909) Noctuidae, Ipimorphinae nou per a Catalunya i altres heteròcers interessants de les muntanyes de Prades
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio1, Xavier Jeremias1, Albert Orozco1, Ricard Orozco1 & Francesc Vallhonrat1
1Departament d’Entomologia. Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

Abstract. Apamea sicula (Turati, 1909) Noctuidae, Ipimorphinae new to Catalonia and some interesting records for the muntanyes de Prades (Catalonia). A list of 80 species of Lepidoptera from Muntanyes de Prades (Catalonia) is presented. Apamea sicula (Turati, 1909) is reported for the first time in Catalonia.

Resum. Es dóna una relació de 80 espècies de lepidòpters procedents de les muntanyes de Prades, entre les quals Apamea sicula (Turati, 1909), no citada anteriorment de Catalunya.

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 45-60; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

Aproximació a la fauna de geomètrids de les muntanyes de Prades (Lepidoptera: Geometridae)
Jordi Dantart1, Francesc Vallhonrat1 & Albert Miquel2
1Departament d’Entomologia. Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona
2Rambla Nova, 80, 8è, 1a; 43003 Tarragona

Abstract. First inventory of the Geometridae of the muntanyes de Prades in Catalonia (Lepidoptera). A survey of the geometridae of the Muntanyes de Prades is presented, in which 147 species are listed from 26 localities. Most of the species are reported from this area for the first time, including Idaea lusohispanica Herbulot, 1991, that is new in Catalonia. This list was created by reviewing the scarce lepidoptera literature and the major collections in Catalonia, particularly the ones in the MZB, as well as through field work carried out by the authors. For each species, capture localities, adult flight dates, and references for the data are provided.

Resum. Es dóna una relació de les 147 espècies de geomètrids que han estat trobades fins ara en 26 localitats de les muntanyes de Prades. La major part de les espècies són citades per primer cop d’aquesta zona i Idaea lusohispanica Herbulot, 1991, es cita per primer cop de Catalunya. Aquesta llista ha estat recopilada revisant l’escassa bibliografia i les principals col.leccions a l’abast, especialment les del MZB, i com a resultat del treball de camp dut a terme pels autors. Per a cada espècie es donen les localitats de captura, les dates de vol i les referències bibliogràfiques prèvies.

Key words: Geometridae, Lepidoptera, faunistics, muntanyes de Prades, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 61-70; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

Contribució a la fauna de lepidòpters de les muntanyes de Prades: Jordanita (Jordanitavartianae (Malicky, 1961), espècie nova per a Catalunya i altres citacions interessants (Lepidoptera)
Jordi Dantart1 & Albert Miquel2
1Departament d’Entomologia. Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona
2Rambla Nova, 80, 8è 1a; 43003 Tarragona.

Abstract. Jordanita (Jordanitavartianae (Malicky, 1961) new in Catalonia and other data on the Lepidoptera of the Muntanyes de Prades (Catalonia). A list of 123 interesting taxa from the Muntanyes de Prades, in the south-west of the Catalan prelitoral mountains is given. Among these, Jordanita (Jordanitavartianae (Malicky, 1961), a taxa which is first reported from Catalonia, is remarkable.

Resum. Es presenta una llista de 123 espècies observades a les muntanyes de Prades durant les prospeccions fetes l’any 1999. Resulta especialment destacable la troballa de Jordanita (Jordanitavartianae (Malicky, 1961), tàxon que es cita de Catalunya per primer cop.

Key wordsJordanita (Jordanitavartianae, Zygaenidae, Lepidoptera, faunistics, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 84: 71-72; 31.XII.1999                          ISSN: 1132-7669

Rhopalocera i Zygaenidae recollits a les muntanyes de Prades els dies 11 i 12 de juny de 1999
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio1, Xavier Jeremias1, Albert Orozco1, Ricard Orozco1 & Francesc Vallhonrat1
1Museu de Zoologia, Apartat de Correus 593; 08080 Barcelona

Abstract. Rhopalocera and Zygaenidae recorded from the muntanyes de Prades in June 1999. A list of 40 species of Rhopalocera and Zygaenidae recorded from the muntanyes de Prades in June 1999 is presented.

Resum. Es dóna la relació de ropalòcers i zigènids recollits a les muntanyes de Prades els dies 11 i 12 de juny de 1999.

Key words: Rhopalocera, Zygaenidae, Lepidoptera, faunistics, muntanyes de Prades, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butlletí núm. 83 [1r semestre del 1999]